T’ajudem a arribar on et proposis.

Acompanyem les empreses, autònoms i emprenedors a aconseguir una estabilitat financera en el seu negoci, a créixer de forma sostenible i a formar equips d’alt rendiment. Ja siguis una start-up o bé comptis amb una estructura plenament consolidada, estem al teu costat per impulsar el teu èxit empresarial.

Perquè tot procés de creixement requereix d'una sèrie d'experteses que coneixem, podem preveure i hi podem intervenir eficaçment. Analitzem a fons cada cas, detectem opcions de millora i proposem les solucions més adients.


El nostre servei a l’activitat empresarial i professional ens permet aportar-te una mirada propera al teu negoci. Una anàlisi externa d’alt valor que t’ajuda a prendre les millors decisions, a planificar el futur per incrementar el valor de la teva empresa.

Com ho fem?

El nostre equip multidisciplinari ens permet acompanyar-te en projectes de caire molt divers, treballant estretament amb el teu equip, amb total implicació i professionalitat, dissenyant de forma particular cada estratègia perquè sabem que cada empresa té les seves peculiaritats dins dels seus costums, la seva estructura i el sector al qual pertany. Modelem els nostres serveis a les teves necessitats.

ANÀLISI

Analitzem la situació i identifiquem els aspectes claus a millorar.

PROPOSTA ACTIVA

Dissenyem el pla d’acció.

SOLUCIÓ

Implementem els canvis, avaluem i fem seguiment dels resultats.

Serveis de Consultoria

Som l’equip que t’acompanya a tirar endavant la teva idea de negoci, a impulsar la teva empresa optimitzant el teu temps, a dissenyar empreses sostenibles d’elevada rendibilitat i a crear equips d’alt rendiment compromesos amb l’empresa.

Gestió financera i estratègica

Direcció financera externa

Conjuntament amb la direcció de l’empresa definim l’estratègia financera més adient, a partir dels objectius estratègics. La posem en pràctica i en fem un seguiment periòdic, treballant estretament amb la resta del teu equip directiu.


 • Planificació financera.
 • Cerca i gestió de finançament.
 • Control economicofinancer.

Consultoria economicofinancera

T’ajudem a millorar la situació financera i la tresoreria de la teva empresa i a obtenir una major rendibilitat, a partir de la realització d’un estudi economicofinancer exhaustiu.


 • Estudis economicofinancers.
 • Recerca de finançament.
 • Ajuts i subvencions.
 • Plans de viabilitat i reestructuració.
 • Planificació i gestió de tresoreria.
 • Implantació de sistema de costos.
 • Estudi de marges.
 • Sistemes de reducció de costos.

Assessorament financer

Elaborem periòdicament informació economicofinancera i l’analitzem perquè puguis conèixer la situació i evolució de la teva empresa i perquè puguis anticipar-te i identificar oportunitats de millora. També t’oferim suport financer de forma continuada perquè puguis prendre decisions amb més seguretat i tranquil·litat.


 • Comptabilitat analítica.
 • Informe economicofinancer mensual.
 • Pressupost anual.
 • Assessorament financer permanent.

Planificació estratègica

T’ajudem a dissenyar, desenvolupar i implementar el pla estratègic de la teva empresa perquè és el que determinarà els seus resultats futurs.

Consultoria en direcció general

Acompanyem la Direcció General en la definició i implementació del Pla Estratègic, aportant una visió externa i objectiva sobre l’empresa i el seu entorn. Donem a la direcció de l’empresa el suport necessari en el procés de control de gestió, en la presa de decisions i en la implantació i control de les solucions i millores proposades.


 • Definició d’objectius.
 • Identificació de millores i oportunitats.
 • Potenciació d’avantatges competitius.
 • Acompanyament en la implantació de l’estratègia.
 • Potenciació de l’equip directiu.

Direcció de persones

Selecció de personal i headhunting

Treballem els processos de selecció amb gran rigor, realitzant la selecció per competències i valors, fent ús de les últimes novetats en tecnologia aplicada a la gestió de persones.

T’acompanyem en totes les fases del procés de cerca dels candidats que millor s’adapten al teu negoci.

Més informació


 • Definició.
 • Cerca de candidatures potencials.
 • Avaluació de candidatures.
 • Seguiment i organització d'entrevistes.
 • Acompanyament en el procés de negociació.

Atracció i retenció de talent

T’ajudem a aconseguir que els professionals més qualificats vulguin treballar a la teva empresa. Perquè coneixem bé els factors clau que influeixen en la seva motivació.


 • Employer branding.
 • Inbound recruiting.
 • Plans de desenvolupament.
 • Polítiques de conciliació familiar.

Anàlisi i valoració dels llocs de treball

Disposar d’una sòlida descripció i valoració dels llocs de treball permet estructurar de forma eficient la política de recursos humans de tota organització. T’oferim una gestió objectiva i transparent dels teus equips.


 • Descripció dels llocs de treball.
 • Elaboració de perfils competencials.
 • Quadres de compatibilitat.
 • Avaluació del rendiment.

Anàlisi del clima laboral

Les persones són el factor clau per a l’èxit d’una empresa. La seva correcta gestió pot suposar l’èxit de l’organització o el seu fracàs. T’ajudem a avaluar l’ambient organitzacional per saber si la teva empresa té una bona salut corporativa.


 • Avaluació 360º.
 • Activitats de team building.
 • Estratègia de comunicació interna.
 • Potenciació de l’engagement.

Consultoria de gestió de persones amb People Analytics

Vivim immersos en un entorn en constant evolució que obliga les organitzacions a ser capaces de viure i conviure en un món canviant. En aquest entorn, la Sapiens Mindset és la mentalitat transformadora que dota les persones de l'autocontrol per transformar-se a sí mateixes, i així, ser capaces de transformar la seva organització i el seu entorn.

Més informació


 • Anàlisi de dades.
 • Prediccions.
 • Presa de decisions.
 • Gestió del personal.
 • Elaboració de plans de carrera.
 • Formacions personalitzades.
 • Motivació dels empleats.
 • Anàlisi del rendiment dels equips.
 • Implementació de sistemes de retribució flexibles.
 • Millora dels processos de reclutament i selecció.

Formació

Identifiquem les necessitats formatives dels equips per millorar-ne les seves capacitats perquè entenem la formació com un element fonamental per potenciar el desenvolupament personal i organitzacional.


 • Formacions a mida del client.
 • Elaboració de plans de carrera.
 • Formació competencial.
 • Gestió de la formació bonificada.

Plans d’igualtat

T'ajudem en l’elaboració integral del Pla d’Igualtat de la teva empresa.

Més informació


 • Compromís de l’organització.
 • Constitució de la comissió negociadora del Pla d’Igualtat.
 • Elaboració del diagnòstic de la igualtat a l’organització.
 • Elaboració de l’informe final del Pla d’Igualtat.
 • Suport en l’execució de les accions.
 • Seguiment del Pla d’Igualtat.
 • Col·laboració en la redacció de l’informe d’avaluació.

Sostenibilitat

Assessorament mediambiental

Treballem per tal que compleixis la normativa ambiental, coneixent, prevenint i reduint els impactes, riscos i responsabilitats ambientals, amb l’objectiu d’assolir una millora en la sostenibilitat dels processos i productes.

T’oferim assessorament personalitzat en el dia a dia de la teva organització i donem resposta als requeriments normatius establerts a nivell local, autonòmic i estatal.


 • Assessorament ambiental.
 • Autoritzacions i llicències ambientals.
 • Tramitacions ambientals.
 • Compliment de requisits legals.
 • Due Dilligence Ambiental de transaccions i compres.
 • ISO 9001, 14001, 50001.

Impacte ambiental

Elaborem estudis tècnics d’impacte ambiental que garanteixen el màxim respecte als factors mediambientals i humans en l’execució de projectes d’obres públiques i privades, instal·lacions industrials o turístiques, planejament territorial i urbanístic, entre d’altres.


 • Avaluació d'Impacte Ambiental d’Activitats productives.
 • Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes (EIA).
 • Avaluació d'Impacte Ambiental Urbanístic (AIA).
 • Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP).

Gestió del canvi climatic

Oferim serveis especialitzats en mitigació i adaptació al canvi climàtic. Planificar significa entendre el propi impacte climàtic, acordar els límits de l'ambició empresarial relacionada amb el clima i idear una estratègia d'acció sòlida i fonamentada. És indispensable calcular la totalitat de les emissions de GEH com a primer pas de l' estratègia.


 • Petjada de CO2.
 • Pla de reducció d'emissions.
 • Preu del CO2.
 • Compensació de CO2.
 • Estratègia de descarbonització.
 • Net Zero.

Sostenibilitat de producte

Avaluem els impactes ambientals dels productes. Utilitzant programes de modelització de dades i inventaris, us ajudem a prendre decisions sostenibles respecte tota la cadena de valor i els vostres clients.

Conscients de la importància dels valors en els productes i serveis, comptem amb un equip expert en eines de comunicació en sostenibilitat, que té en compte el diàleg permanent, sincer, respectuós i responsable amb l’entorn.


 • Anàlisi de Cicle de Vida (ACV).
 • Declaracions ambientals de producte (DAP).
 • Millora ambiental de la cadena de valor del producte.
 • Ecodisseny de productes.
 • Ecoetiquetatge.
 • Posicionament i certificacions de productes.

Sostenibilitat corporativa

Desenvolupem estratègies adaptades a les necessitats de cada client a partir d'avaluacions que tenen com a objectiu prioritzar els problemes, identificar els riscos, destacar les oportunitats i comprovar la viabilitat del negoci (business case). Ajudem a definir la visió estratègica, els objectius i a assentar les bases per a aconseguir una implementació exitosa.

Definim el contingut de l’estratègia de comunicació del teu projecte orientant-lo cap a la sostenibilitat, tenint en compte la millor manera de transmetre’l i orientar-lo. Disposar d’una estratègia de comunicació que determini com comuniquem i quin contingut exposem és essencial.


 • Diagnòstic de sostenibilitat.
 • Anàlisi de materialitat.
 • Identificació de riscos i oportunitats.
 • Plans d’acció en sostenibilitat.
 • Identificació de riscos i oportunitats del Canvi Climàtic.
 • Plans de comunicació en matèria de sostenibilitat i RSC.
 • Memòria de sostenibilitat.
 • Elaboració d’índex i ràtings de sostenibilitat.
 • Disseny d’indicadors i quadres de comandament per a la seva gestió (KPI).

Responsabilitat social corporativa

Àmbit laboral

La motivació i compromís dels treballadors amb l’empresa genera més productivitat, en sentir-se una part important d’ella. T’ajudem a implantar polítiques de millora en la gestió dels teus equips perquè sabem que les persones de tota organització són la clau del seu èxit.


 • Plans d’Igualtat.
 • Model d’incentius.
 • Integració de persones i col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Conciliació de la vida professional, personal i familiar.
 • Formació i desenvolupament.
 • Clima laboral, salut i benestar.

Àmbit de bon govern

T’ajudem a aconseguir una bona gestió del govern corporatiu de la teva organització a partir de la realització d’una diagnosi de la seva situació actual. Això ens permet identificar les àrees de millora i augmentar el valor i sostenibilitat de l’activitat de la companyia mitjançant accions concretes.


 • Reglament General de Protecció de Dades personals.
 • Compliance i prevenció de riscos penals.
 • Defensa penal.
 • Protocol familiar.
 • Codi ètic i codi de bon govern.

Àmbit social

Mesurem i avaluem l’impacte social, inclosa la inversió a la comunitat de la teva organització i et plantegem accions de millora a favor de polítiques socialment responsables.


Assessorament:

 • Voluntariat corporatiu.
 • Integració i atenció a la diversitat.
 • Relacions amb la comunitat.
 • Accessibilitat universal.

Àmbit de sostenibilitat

T’ajudem a implantar polítiques que redueixin l’impacte negatiu que l’activitat de la teva organització té en el medi ambient, beneficiant la societat en el seu conjunt.


 • Diagnosi de sostenibilitat.
 • Identificació de riscos i oportunitats.
 • Estratègies i plans d’acció en sostenibilitat.
 • Anàlisi de cicle de vida.
 • Petjada de carboni.
 • Declaracions ambientals de producte.
 • Plans de comunicació en matèria de sostenibilitat.
 • Certificacions i posicionament de mercat.

Construint un futur amb més oportunitats

Les empreses que vulguin ser competitives han de ser capaces de generar valor per crear un ecosistema corresponsable d’acord amb les noves exigències socials, plantejant fórmules innovadores de desenvolupament sostenible que facilitin la realització de projectes d’impacte social.

Aquest canvi de paradigma s’està manifestant en el nostre entorn per enfocar-se a aconseguir el benestar col·lectiu. I ho fa amb un important creixement de la resposta de multitud d’empreses i entitats, que veuen els programes d’RSC com a solució a la crisi actual que estem vivint, i com a una gran oportunitat per impulsar el compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l’Agenda 2030 aprovada per l’ONU el 2015, escollits amb la voluntat de construir un món millor on les generacions futures puguin viure.


 • Millor reputació i imatge corporativa.
 • Fidelització del client.
 • Millor capacitat de contractació i retenció del talent.
 • Prevenció de riscos.
 • Millora la productivitat.
 • Creació de noves oportunitats de negoci i accés a nous mercats.
 • Beneficis fiscals.
 • Reducció de costos.
 • Aportació de valor a la societat.
 • Compliment de la legalitat.
Fi de la Pobresa
Fam zero
Salut i Benestar
Educació de qualitat
Igualtat de gènere
Aigua neta i sanejament
Energia neta i assequible
Treball digne i creixement econòmic
Indústria, innovació i infraestructures
Reducció de les desigualtats
Ciutats i comunitats sostenibles
Consum i producció responsables
Acció climàtica
Vida submarina
Vida terrestre
Pau, justícia i institucions sòlides
Aliança pels objectius

Projectes relacionats

El nostre servei a l'activitat empresarial que aporta una mirada propera a les empreses.

Gestió fiscal i comptable integral d'una empresa multinacional.
El nostre servei a l'activitat empresarial que aporta una mirada propera a les empreses.

Assessorament especialitzat a una empresa multinacional.

Solució integral per garantir la tranquil·litat financera.
Assessorament especialitzat a una empresa multinacional.

Implantant plans d’igualtat com a oportunitat per impulsar millores a les empreses

El projecte va consistir a assessorar l’empresa en la implementació de mesures que fomentessin la creació d’entorns professionals equitatius, on la igualtat d’oportunitats entre dones i homes fos una realitat. L’objectiu, ajudar l’empresa a establir polítiques de no-discriminació i a promoure la igualtat de gènere a totes les seves àrees.
Implantant plans d’igualtat com a oportunitat per impulsar millores a les empreses

L'equip de Consultoria

En què et podem ajudar?

Demana'ns cita

Sol·licita una cita amb nosaltres de manera ràpida i senzilla

Escriu-nos

Posa't en contacte amb nosaltres i et respondrem al més aviat possible.