Explorar normatives

05 Abr 2024

Bases mínimes de cotització a l'SMI per a 2024

Publicada una correcció d'errors de la Seguretat Social relativa a l'Ordre PJC/281/2024, amb data del 27 de març, la qual introdueix modificacions a l'Ordre PJC/51/2024 del 29 de gener. Aquesta correcció té com a principal objectiu ajustar les bases de cotització a la Seguretat Social segons el Salari Mínim Interprofessional (SMI) establert per al 2024.

08 Febr 2024

Salari Mínim Interprofessional per al 2024

Al BOE del dia 7 de febrer de 2024 s'ha publicat el Reial Decret 145/2024 pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2024.

08 Febr 2024

Modificació del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Publicació del Reial Decret 142/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel RD 439/2007, en matèria de retencions i ingressos a compte.

12 Gen 2024

Circular d'actualitat fiscal per a empresaris i professionals - Gener 2024

Contingut:

  • Novetats fiscals any 2024.
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Impost sobre Societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Impost sobre el Patrimoni.
  • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
02 Gen 2024

Modificació del Reglament de l'IVA, el Reglament d'Impostos Especials i el Reglament de procediments amistosos en matèria d'imposició directa

Reial Decret 11/71/2023, de 27 de desembre.

27 Des 2023

Mètode d'estimació objectiva de l'impost de la Renda i el Règim especial simplificat de l'IVA per al 2024

Publicació de l'Ordre HFP/1359/2023, de 19 de desembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2024 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.

11 Des 2023

Nou reglament de facturació Veri*Factu

Reial Decret 1007/2023: aprovació del Reglament que estableix els requisits que han d'adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d'empresaris i professionals, i la estandardització de formats dels registres de facturació.

13 Set 2023

Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Des de l'1 de gener de 2024, totes les empreses hauran de donar d'alta els becaris a la Seguretat Social, amb independència que realitzin o no pràctiques remunerades.

06 Set 2023

Notificació prèvia en cas de tancaments d'empresa que suposin acomiadaments de 50 o més persones empleades

Reial decret 608/2023, de l'11 de juliol.

31 Ag 2023

Nou procediment de certificació d'empreses emergents

S'ha aprovat l'Ordre Ministerial que defineix els criteris per avaluar quines empreses poden acollir-se als beneficis i especialitats descrites en la Llei 28/2022, de 21 de desembre.

30 Ag 2023

Canvis en les bonificacions de contractes de treball a partir de l'1 de setembre

L'1 de setembre entren en vigor les noves bonificacions per als contractes de treball que contempla el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral.

26 Jul 2023

Aprovat el desenvolupament Mecanisme RED per a empreses

El Reial decret 608/2023, de l'11 de juliol, permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball. Igualment, introdueix novetats rellevants en el reglament d'acomiadaments col·lectius.

20 Jul 2023

Hisenda puja l'exempció per despesa de quilometratge a l'IRPF

Al BOE del dia 17 de juliol s'ha publicat l'Ordre HFP/792/2023 per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció a l'IRPF, que és aplicable des del 17 de juliol de 2023.

19 Jul 2023

Les claus del nou règim de modificacions estructurals de les societats mercantils (transformació, fusió, escissió i cessió global d'actius i passius)

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb efectes des del 29 de juliol, aprova un nou règim complet de les modificacions estructurals de les societats mercantils, tant les internes com les transfrontereres.