Sabies que la donació d’un bé pot suposar el reconeixement d’una pèrdua en l’IRPF del donant?

IRPF
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
29 Maig, 2024 — 3 min
Sabies que la donació d’un bé pot suposar el reconeixement d’una pèrdua en l’IRPF del donant?

Context i decisió del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem (TS) ha emès una sentència el 12 d'abril de 2024, en la qual s'ha resolt una qüestió fiscal important relacionada amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). En aquesta sentència, el TS ha determinat que no es poden deduir les pèrdues patrimonials que resulten de les donacions de béns.

Interpretació diferent dels Tribunals

Aquesta decisió difereix de la interpretació que havien fet altres tribunals, com el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que permetien als donants compensar les pèrdues generades per donacions. Aquests tribunals consideraven que no permetre la deducció aniria en contra del principi de capacitat econòmica del contribuent, ja que aquest ha de pagar impostos en cas de guany, però no pot deduir pèrdues quan les hi ha.

Pèrdua econòmica vs. pèrdua fiscal

El TS ha aclarit que és essencial distingir entre pèrdua econòmica i pèrdua fiscal. La pèrdua econòmica ocorre quan es dóna un bé sense rebre cap contraprestació, resultant en una disminució del patrimoni del donant. No obstant això, aquesta pèrdua econòmica no es considera a efectes de l'IRPF. En canvi, la pèrdua fiscal es refereix a la diferència entre el valor d'adquisició del bé i el seu valor en el moment de la donació. Si el valor actual és superior, hi ha un guany fiscal que el donant ha de tributar. Però si hi ha una pèrdua fiscal (el valor actual és inferior al valor d'adquisició), aquesta no es pot deduir.

Fonaments de la decisió del Tribunal Suprem

La sentència del TS es basa en una interpretació literal, històrica, teleològica i sistemàtica de l'article 33.5.c) de la Llei de l'IRPF, que especifica que no es poden computar com a pèrdues patrimonials aquelles derivades de transmissions lucratives per actes entre vius (com les donacions). Permetre la deducció d'aquestes pèrdues aniria en contra dels principis de capacitat econòmica i justícia contributiva establerts a la Constitució Espanyola.

Asimetria tributària

La decisió del TS crea una asimetria en el tractament fiscal de les donacions, ja que s'obliga a declarar els guanys patrimonials però no es permet deduir les pèrdues associades. Aquesta disparitat pot causar preocupacions entre els contribuents i requerir una planificació fiscal més acurada per evitar problemes legals.

Recomanacions per als contribuents

Davant d'aquesta situació, recomanem:

  1. Revisió Fiscal: Examinar detalladament les implicacions fiscals de les donacions per assegurar-se que es compleix amb la normativa i evitar riscos.
  2. Planificació Fiscal: Planificar estratègicament els aspectes fiscals per optimitzar la situació tributària i evitar contingències legals.
  3. Compliment Normatiu: Estar al corrent de qualsevol canvi legislatiu que pugui afectar la situació fiscal dels contribuents i ajustar les estratègies en conseqüència.
  4. Alternatives a la Donació en Espècie: Considerar altres formes de transferir actius patrimonials per evitar el tractament desfavorable de les donacions en espècie.
  5. Riscos de Conflicte o Simulació: Ser conscients que l'Administració tributària pot investigar accions considerades contràries a la legalitat fiscal, subratllant la importància de complir les normatives de manera transparent.

En resum, la sentència del TS del 12 d'abril de 2024, estableix que les pèrdues patrimonials derivades de donacions no es poden deduir en la declaració de l'IRPF. Aquesta decisió destaca la necessitat d'una planificació fiscal acurada i complir amb la normativa per evitar riscos fiscals. L’equip de l'àrea fiscal-comptable de Grup Carles et podem assessorar en qualsevol qüestió relacionada. Contacta amb nosaltres  avui i planifica la teva estratègia per optimitzar la teva situació fiscal.  

Notícies relacionades

Deducció de l'IRPF reduïda al 50% per als nous contractes de lloguer del 2024

Quim Carles i Santacana
Quim Carles i Santacana
Assessor fiscal i comptable
Fiscalitat
31 Gen, 2024 — 3 min
Deducció de l'IRPF reduïda al 50% per als nous contractes de lloguer del 2024

Anunciat el Projecte d'Ordre de Mòduls IRPF/IVA per al 2024

Òscar Llordés i Baliu
Òscar Llordés i Baliu
Assessor fiscal
Fiscalitat
05 Des, 2023 — 3 min
Anunciat el Projecte d'Ordre de Mòduls IRPF/IVA per al 2024