Anunciat el Projecte d'Ordre de Mòduls IRPF/IVA per al 2024

Fiscalitat
ESCRIT PER Òscar Llordés i Baliu
05 Des, 2023 — 3 min
Anunciat el Projecte d'Ordre de Mòduls IRPF/IVA per al 2024

Ens complau informar-vos que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha publicat el text del projecte d'Ordre que desenvoluparà, per al proper any 2024, el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), conegut com a "Ordre de Mòduls".

Aquest projecte manté l'estructura de l'Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, que regula aquests aspectes per a l'any 2023. Una de les notícies rellevants és la intenció d'Hisenda de mantenir, per al 2024, els mateixos límits d'ingressos per als autònoms que tributen en règim de mòduls IRPF/IVA que es van establir per al 2023.

Els límits d'ingressos per a l'any 2024 seran els següents:

Concepte (1)Any 2023A partir de 2024
Vendes totals250.000250.000
Vendes a empresaris125.000125.000
Compres (no immobilitzats)250.000250.000

(1) Volum d'operacions fetes l'any anterior.

Pel que fa al contingut de l'Ordre de Mòduls per al 2024, destaquem els següents punts:

Estimació Objectiva de l'IRPF:

  1. Es manté la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d'aplicació, per a l'exercici 2024.
  2. El percentatge de reducció general del rendiment net de mòduls serà del 5%, comparat amb el 10% de l'any 2023.
  3. S'apliquen reduccions específiques dels índexs de rendiment net per a certes activitats agrícoles.
  4. S'estableixen mesures excepcionals per a activitats agrícoles i ramaderes, permetent la reducció del rendiment net en casos específics.

Règim Simplificat de l'IVA:

  1. Es mantenen els mòduls i les instruccions per a la seva aplicació en el règim especial simplificat de l'IVA per al 2024.
  2. Reducció del percentatge per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l'IVA per a algunes activitats ramaderes afectades per crisis sectorials.
  3. Reduccions addicionals en el terme municipal de Lorca tant pel rendiment net com per la quota reportada per operacions corrents.

Renúncia: S'adverteix als contribuents sota el règim de mòduls que considerin fer un càlcul del rendiment net sota estimació directa i, si és més convenient, renunciar als mòduls. Es destaca la importància de vetllar pel compliment dels límits excloents en 2023 per evitar passar a l'estimació directa en 2024.

En cas de renúncia, es pot presentar una declaració censal abans del 2 de gener de 2024 o exercir la renúncia tàcita presentant l'IVA del primer trimestre de 2024 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat d'IRPF en règim d'estimació directa (model 130). Aquesta decisió pot ser crucial per a optimitzar la tributació i assegurar una gestió financera més eficient.