Nova llei per a condicions laborals més transparents: Principals novetats i implicacions

Drets laborals
ESCRIT PER Meritxell Cruces i Mabras
28 Maig, 2024 — 3 min
Nova llei per a condicions laborals més transparents: Principals novetats i implicacions

Publicat el projecte llei sobre condicions laborals transparents

El passat 16 de febrer de 2024 es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) el projecte de llei sobre les condicions laborals transparents.


El futur text normatiu modificarà l'Estatut dels Treballadors i altres disposicions laborals per transposar la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de juny de 2019, que tracta sobre condicions laborals i previsibles a la Unió Europea.

Quines són les novetats que presenta?

Tot i que el projecte llei sobre condicions laborals transparents pot sofrir alguna modificació, aquestes són les seves principals novetats:

- Amb la condició de garantir la integració d'un principi bàsic de la Directiva (UE) 2019/1152 en el marc de drets i obligacions de l'empresa i els treballadors, s'estableix el dret del treballador a conèixer per escrit els aspectes essencials de la seva relació i condicions de treball amb previsió.


- Recalca l'obligació de comunicar per escrit els contractes de treball, fins i tot els d'una durada inferior a quatre setmanes. També s'inclou el fet d'informar el treballador per escrit en els termes i terminis que es delimitin reglamentàriament sobre la seva relació laboral.


- S'afegeix a l'Estatut dels Treballadors la definició de què es considera condició de treball previsible, així com les presumpcions en casos d'incompliments empresarials que estiguin relacionats amb la provisió d'informació i les exigències de previsibilitat.


- Es registra una nova regulació per interpretar que el contracte s'ha subscrit per temps indefinit i a jornada completa d'acord amb les obligacions recollides en l'article 4.2h, sense perjudici de les presumpcions existents, i que es refereixen a incompliments sobre la forma [articles 8.2 i 12.4.a] o sobre el registre horari [article 12.4.c]. Es recull el mandat de transposició de garantir i protegir els drets reconeguts de rellevant directa, i es modifica l'article 12.4 i 5 de l'Estatut dels Treballadors.


- El projecte llei indica que en el registre de la jornada dels treballadors a temps parcial s'ha d'incloure l'horari concret d'inici i finalització. D'aquesta manera, es pot garantir a aquests treballadors la mateixa protecció – referint-nos al concepte de la previsibilitat sobre la jornada laboral – que la garantia que tenen els treballadors a temps complet.


- Per als treballadors amb contractes temporals i de durada determinada, es disposa que el període de prova s'estableixi de la següent manera: si el contracte té una durada igual o superior a sis mesos, el període de prova no podrà excedir d'un mes. Per als contractes de durada inferior, el període de prova es reduirà proporcionalment, assegurant que sigui adequat a la durada del contracte i la naturalesa del treball.


- S'estableix la prohibició d'obstaculització o impediment per part de l'empresa al treballador sobre la prestació de serveis per a altres empreses, o el tracte desfavorable a causa de la pluriocupació.


Regulació del dret dels treballadors a sol·licitar una altra forma d'ocupació que ofereixi una major previsibilitat i seguretat en comparació amb la situació actual en el moment de la sol·licitud. A més, es preveu que la resposta sigui per escrit i que l'empresa consideri tant les seves pròpies necessitats com les del treballador.


- Es modifica l'article 6.5 de la LISOS per evitar l'incompliment de la nova obligació incorporada al nou article 21 bis de l'Estatut dels Treballadors. En aquesta ocasió, es reflecteix l'obligació de donar resposta motivada per l'escrit a la sol·licitud formulada pels treballadors d'una nova ocupació que els hi ofereixi més previsibilitat i seguretat. Es tipifica com a infracció lleu la falta d'informació al treballador sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral. En aquesta mateixa línia, també es reforma l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, es tipificarà com a infracció greu la falta de comunicació per escrit al treballador sobre els elements essencials del contracte.


- En l'apartat 12 de l'article 8 sobre la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, s'inclou una nova situació per determinar que les decisions de l'empresari en relació amb un tracte desfavorable cap als treballadors siguin considerades com a infracció molt greu, i també siguin adoptades quan vinguin motivades per la pluriocupació.

Si tens dubtes sobre les novetats publicades del Projecte Llei sobre condicions laborals o vols ampliar informació, contacta amb nosaltres i el nostre equip del departament laboral t'oferirà el millor assessorament.

Notícies relacionades

Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Gestió laboral
15 Des, 2023 — 3 min
Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

Canvis significatius en la cotització laboral a temps parcial

Meritxell Cruces i Mabras
Meritxell Cruces i Mabras
Advocada laboralista
Drets laborals
18 Març, 2024 — 2 min
Canvis significatius en la cotització laboral a temps parcial