Canvis significatius en la cotització laboral a temps parcial

Drets laborals
ESCRIT PER Meritxell Cruces Mabras
18 Març, 2024 — 2 min
Canvis significatius en la cotització laboral a temps parcial

Des de l’1 d'octubre de 2023, una reforma legal rellevant ha alterat la manera en què es calculen els períodes de cotització per a treballadors a temps parcial a Espanya. Aquest canvi ha estat implementat a través del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, que modifica l'article 247 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS). Aquesta reforma té un impacte substancial en els beneficis socials com les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

Abans d'aquest canvi legislatiu, els treballadors a temps parcial veien els seus períodes de cotització ponderats segons la seva jornada laboral, resultant en un càlcul que podia ser desfavorable comparat amb els treballadors a temps complet. Però, amb l'entrada en vigor d'aquesta reforma, s'ha eliminat la discriminació en el càlcul de cotitzacions, equiparant la jornada laboral a temps parcial amb la jornada a temps complet.

En la pràctica, això significa que tots els treballadors, independents de la durada de la seva jornada laboral, cotitzaran com si haguessin treballat un dia complet. Aquest canvi no només beneficia els treballadors a temps parcial, sinó que també simplifica els procediments administratius i fa més equitativa la regulació de les prestacions socials.

Per exemple, una persona que treballa a temps complet, amb una jornada de 8 hores diàries, cotitzarà el mateix nombre de dies que algú que treballi a temps parcial amb una jornada de 4 hores diàries. Això implica que ja no hi haurà una distinció en la cotització en funció de la jornada laboral, eliminant així la complexitat i les desigualtats que abans existien.

Una de les implicacions més rellevants d'aquesta reforma és la seva aplicació retroactiva. Això vol dir que els treballadors que han treballat a temps parcial en el passat també es veuran beneficiats, ja que els seus períodes de cotització seran recalculats d'acord amb aquesta nova normativa. No obstant això, és important destacar que aquesta retroactivitat només s'aplica als períodes de cotització i no als fets causants per a les prestacions socials, que continuen regint-se per les normatives vigents en el moment de la seva ocurrència.

En resum, aquesta reforma representa un avenç significatiu en la igualtat de tracte dels treballadors a temps parcial en l'accés als beneficis socials i en la seva cotització laboral. A més, simplifica els procediments administratius relacionats amb la Seguretat Social i redueix les desigualtats que existien anteriorment.

Notícies relacionades

Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Gestió laboral
15 Des, 2023 — 3 min
Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Drets laborals
04 Febr, 2024 — 3 min
Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?