Mètodes per calcular la petjada de carboni

Petjada de carboni
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
16 Abr, 2024 — 2 min
Mètodes per calcular la petjada de carboni

Existeix una gran varietat de normes i metodologies per calcular la petjada de carboni a escala internacional, tal com queda patent als informes de la Comissió Europea. Totes elles es basen en els principis de RELLEVÀNCIA, CONSISTÈNCIA, EXACTITUD i TRANSPARÈNCIA, i comparteixen certs passos a seguir a l’hora de realitzar aquest càlcul, com per exemple, la definició dels límits del càlcul (temporals, organitzacionals i operatius (els 3 abastos de la petjada de carboni)), la recol·lecció de les dades d’activitat o l’elecció dels factors d’emissió a utilitzar.

Per calcular la petjada de carboni d’una organització o producte, el primer pas és escollir de la metodologia de càlcul a utilitzar.

A través d’aquest article, volem donar a conèixer aquestes metodologies per calcular la petjada de carboni amb major reconeixement internacional que tota empresa o individu ha de conèixer, per tal d’assegurar que una petjada de carboni es basa en els principis esmentats anteriorment i ha seguit els passos essencials per a calcular-la correctament.

Metodologies per calcular la petjada de carboni

Així doncs, a continuació es presenten les metodologies per calcular la petjada de carboni més reconegudes a escala global:

  • Green Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol). Desenvolupada per World Resources Institute (Institut de Recursos Mundials) i World Business Council for Sustanaible Development (Consell Empresarial Mundial pel Desenvolupament Sostenible), és un dels protocols més utilitzats a escala internacional per quantificar i gestionar les emissions de GEI (gasos d’efecte hivernacle).
  • UNE-EN ISO 14064-1. D’acord amb el GHG Protocol l'any 2006 es desenvolupa la norma ISO 14064 que s’estructura en 3 parts. L’aplicació d’aquesta guia és la 14064-1 que especifica els principis i requisits, en l'àmbit de l’organització, per la quantificació i l’informe d’emissions i remocions de gasos d’efecte hivernacle. Les altres parts d’aquesta norma es dirigeixen, per una banda, a projectes sobre GEI específicament dissenyats per reduir les emissions de GEI o augmentar la remoció de GEI (ISO 14064-2) i, per una altra banda, a la validació i verificació dels GEI declarats (ISO 14064-3).
  • UNE-EN ISO 14065: 2021. Requisits pels organismes que realitzen la validació i la verificació de gasos d’efecte hivernacle, pel seu ús en acreditació o altres formes de reconeixement.
  • UNE-ISO/TR 14069: 2015. Quantificació i informe de GEI per a organitzacions. Constitueix la guia per aplicació de l'ISO 14064-1.
  • 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Una guia completa per calcular GEI provinent de diferents fonts i sectors, i que inclou una detallada llista de factors d’emissió. Aquesta guia es va crear amb l’objectiu de servir d’orientació per quantificar les emissions de GEI dels inventaris nacionals, però pot ser de gran utilitat a l’hora de calcular la petjada de carboni per les organitzacions. Si no es disposa de factors d’emissió específics, l'IPCC 2006 Guidelines proporciona factors d’emissió genèrics que poden servir per calcular la petjada de carboni. L'any 2019 es va publicar la guia 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
  • Bilan Carbone (França). L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Agència francesa del Medi Ambient i Gestió de l’Energia), va elaborar i implementar al 2004 aquesta eina metodològica dedicada a la mesura d’emissions de GEI. Es basa en els continguts de GHG Protocol i ISO 14064.
  • Recomanació de la Comissió del 9 d’abril de 2013 sobre l’ús dels mètodes comuns per mesurar i comunicar el comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida (2013/179/UE).
  • ISAE 3410. Norma internacional aprovada pel Consell de Normes Internacionals de l’Auditoria i Assegurament (IASSB) el març del 2012 sobre els Contractes d’Assegurament d’Informes de gasos d’efecte hivernacle.

A Grup Carles estem compromesos a ajudar-te a calcular i reduir la teva petjada de carboni de manera efectiva per contribuir a un futur més sostenible. El nostre equip d’experts està capacitat per oferir-te solucions efectives i personalitzades per a la gestió de la teva petjada de carboni. 

Contacta amb nosaltres avui mateix per començar el teu viatge cap a la sostenibilitat ambiental.

Notícies relacionades

Els 3 abastos de la petjada de carboni

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
12 Abr, 2024 — 3 min
Els 3 abastos de la petjada de carboni

Què és la petjada de carboni?

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
03 Abr, 2024 — 2 min
Què és la petjada de carboni?

Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
19 Febr, 2024 — 2 min
Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial