Anàlisi del cicle de vida (ACV)

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
12 Febr, 2024 — 3 min
Anàlisi del cicle de vida (ACV)

En un món cada cop més conscient del medi ambient, les empreses i organitzacions busquen formes de reduir el seu impacte ambiental. L'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) és una eina fonamental per a aquest propòsit, ja que permet avaluar els impactes ambientals associats amb un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida.

Què és l'Anàlisi del Cicle de Vida?

L'ACV és una metodologia sistemàtica per identificar, quantificar i avaluar els impactes ambientals potencials d'un producte, procés o activitat des del seu inici fins al seu final. Això inclou des de l'extracció de matèries primeres fins a la fabricació, l'ús, el transport, la distribució, el consum i la disposició final com a residu.

Etapes de l'Anàlisi del Cicle de Vida L'ACV es realitza en quatre etapes principals:

1. Definició d'objectius i abast:

  • Establir clarament els objectius de l'estudi i definir l'abast del sistema que s'analitzarà.
  • Identificar els límits del sistema, incloent quines etapes del cicle de vida s'avaluaran i quins aspectes ambientals es consideraran.

2. Inventari del Cicle de Vida:

  • Recopilar i quantificar totes les entrades i sortides materials i energètiques associades amb el sistema en estudi.
  • Això inclou matèries primeres, aigua, energia, emissions a l'aire, aigua i sòl, i residus generats en cada etapa del cicle de vida.

3. Avaluació d'Impactes del Cicle de Vida:

  • Classificar i caracteritzar els impactes ambientals identificats a l'inventari.
  • Utilitzar indicadors ambientals per avaluar l'impacte potencial del sistema en diferents categories, com ara el canvi climàtic, l'acidificació, l'eutrofització, l'esgotament de recursos i la toxicitat.

4. Interpretació de Resultats:

• Analitzar els resultats de l'ACV per identificar les àrees de major impacte ambiental.

• Treure conclusions sobre el rendiment ambiental del sistema en estudi i desenvolupar recomanacions per millorar la seva sostenibilitat.

Aplicacions de l'Anàlisi del Cicle de Vida L'ACV té una àmplia gamma d'aplicacions en diversos sectors, incloent:

• Disseny de productes: Desenvolupar productes més sostenibles amb menor impacte ambiental.

• Selecció de materials: Triar materials amb menor petjada ambiental i procedents de fonts sostenibles.

• Optimització de processos: Millorar l'eficiència dels processos per reduir el consum de recursos i les emissions.

• Comunicació ambiental: Informar els consumidors sobre l'impacte ambiental dels productes i serveis.

• Compliment normatiu: Demostrar el compliment de les regulacions ambientals i obtenir ecoetiquetes.

Metodologia i Normalització de l'ACV Per garantir la consistència i la qualitat dels ACV, s'han desenvolupat normes i metodologies estandarditzades a nivell internacional. L'Organització Internacional de Normalització (ISO) ha establert una sèrie de normes relacionades amb l'ACV, que inclouen:

• ISO 14040: Marc general i principis per a la realització d'un ACV.

• ISO 14041: Procediments per definir els objectius i abast de l'estudi.

• ISO 14042: Guia per a la fase d'anàlisi d'impacte de l'ACV.

• ISO 14043: Recomanacions per a la interpretació de resultats de l'ACV.

• ISO 14044: Requisits i directrius per a la realització d'un ACV.

Eines Informatives per a l'ACV Com que els ACV poden ser complexos, existeixen eines informàtiques especialitzades per facilitar la seva realització. Aquestes eines permeten:

• Recopilar i gestionar dades de manera eficient.

• Realitzar càlculs i anàlisis de manera automàtica.

• Generar informes i gràfics per comunicar els resultats de forma clara.

A Grup Carles treballem amb el software GABI i la base de dades de SPHER i ECOINVENT, tot i això ens adaptem a les teves necessitats, és per això que podem fer servir altres eines més específiques. Per a qualsevol qüestió, pots contactar amb els nostres experts en sostenibilitat.

Notícies relacionades

Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
19 Febr, 2024 — 2 min
Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial