Hores extres: Què són i com es calculen

Laboral
ESCRIT PER Raquel Pujabet i Solanich
03 Juny, 2024 — 3 min
Hores extres: Què són i com es calculen

Les hores extraordinàries o hores extres són aquelles hores de treball que es fan més enllà de la durada màxima de la jornada ordinària de treball. Es desenvolupen, per tant, fora de la jornada laboral pactada amb el treballador, i han d'utilitzar-se sempre dins d'uns límits legals, definits en l'Estatut dels Treballadors. En concret, l'article 35 ET assegura que tindran la consideració d'hores extraordinàries aquelles hores de treball que es facin sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball, fixada mitjançant conveni col·lectiu o, en defecte, contracte individual. Existeixen diferents tipus d'hores extra: les comunes, les estructurals o les de força major.

  • Les hores extraordinàries comunes no es deuen a una causa específica i tenen a veure amb el mer interès o conveniència de l'empresa. Salvat que el conveni col·lectiu o el contracte de treball individual estipuli el contrari, l'empleat podrà voluntàriament acceptar-les o rebutjar-les. Així, quan es pacta que les hores extra són obligatòries, la seva realització serà tan imperativa com la de les hores ordinàries. Això sí, cada treballador haurà d'acceptar individualment aquesta circumstància.

  • Les hores extraordinàries estructurals són les necessàries per comandes imprevistes, períodes punta de producció, absències imprevistes, canvis de torn o altres circumstàncies de caràcter estructural relacionades amb la naturalesa de l'activitat de l'empresa, sempre que no es puguin substituir recorrent als diferents tipus de contractació. Es defineixen en cada conveni col·lectiu i són voluntàries, excepte conveni col·lectiu o pacte en contra.

  • Les hores extraordinàries per força major són les que s'efectuen per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents. Per exemple, una avaria, un incendi, un esfondrament, etc. Per la seva naturalesa, són obligatòries per als treballadors.

Com es paguen les hores extres?

L'Estatut dels Treballadors ens diu que es podrà optar entre abonar les hores extraordinàries en la quantia que es fixi (que en cap cas podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària) o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït. En absència de pacte al respecte, s'entendrà que les hores extraordinàries realitzades hauran de ser compensades mitjançant descans dins dels 4 mesos següents a la seva realització. Si et preguntes com es paguen les hores extra en cas de compensar-se econòmicament, en absència de pacte, aquestes hauran d'abonar-se en el termini dels 4 mesos següents a la seva realització. A més, tingues en compte que, si es realitzen en festiu, valdran almenys un 75% més que una hora ordinària.

Qui pot realitzar hores extraordinàries?

En general, qualsevol treballador major de 18 anys contractat a temps complet pot realitzar hores extres. No obstant això, existeixen algunes excepcions:

- Els treballadors menors de 18 anys, els treballadors amb jornada nocturna, els empleats en contracte de formació, les persones contractades a temps parcial.

- O els treballadors en situació d'ERTO amb reducció de jornada són els casos més freqüents, excepte causa de força major.

Quantes hores extres es poden fer a l'any?

Les hores extraordinàries màximes que pot realitzar un treballador són 80 a l'any (l'Estatut dels Treballadors no esmenta un màxim d'hores extra al mes), sense tenir en compte per aquest còmput les hores extraordinàries per força major. Tampoc comptaran les hores extra compensades mitjançant descans dels 4 mesos següents a la seva realització. Un punt important és la càrrega de la prova sobre la realització d'hores extra en cas de conflicte amb un treballador. Tingues en compte que serà l'empresa la que haurà de demostrar la realitat o no de les hores extraordinàries realitzades per un empleat en cas que la seva realització es correspongui amb una jornada habitual extraordinària. El registre horari és clau per poder demostrar que les hores extra reclamades pel treballador no s'han realitzat, en cas que sigui així. La jurisprudència laboral recent coincideix cada cop més en què les hores extra es presumeixen realitzades si l'empresa manca de registre de jornada.

Quantes hores extres es poden fer al mes?

No existeix un nombre màxim d'hores extra que es puguin realitzar al mes, almenys si ens cenyim al contingut de l'Estatut dels Treballadors. El que sí que es menciona en aquesta norma és que es podrà realitzar un màxim de 80 hores extraordinàries a l'any, sense comptar amb les hores extra per força major o les compensades mitjançant descans dins dels 4 mesos posteriors a la seva realització. En qualsevol cas, caldrà respectar els marges de descans legalment establerts (per exemple, les 12 hores de descans entre jornades), llevat les hores extra per causa major.

Notícies relacionades

Acomiadament disciplinari: Guia completa per a empreses i treballadors

Meritxell Cruces i Mabras
Meritxell Cruces i Mabras
Advocada laboralista
Drets laborals
19 Abr, 2024 — 2 min
Acomiadament disciplinari: Guia completa per a empreses i treballadors

Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo

Raquel Pujabet i Solanich
Raquel Pujabet i Solanich
Advocada laboralista
Drets laborals
24 Març, 2024 — 2 min
Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo