Petjada hídrica: Tot el que necessites saber

Sostenibilitat
ESCRIT PER Òscar Milla i Castillo
26 Maig, 2024 — 3 min
Petjada hídrica: Tot el que necessites saber

La petjada hídrica és una mesura que quantifica la quantitat d'aigua utilitzada per a la producció de béns i serveis. Aquest indicador permet avaluar l'impacte del consum d'aigua en diferents processos i productes.

La petjada hídrica està composada per tres tipus de petjada hídrica específica en funció de la procedència de l'aigua:

 • Petjada Hídrica Blava: Representa l'aigua utilitzada de fonts superficials i subterrànies, com rius i manantials, que s'incorpora directament en el producte durant la seva fabricació.
 • Petjada Hídrica Verda: Correspon a l'aigua de pluja, neu o desgel que s'incorpora al producte. És especialment rellevant en activitats agrícoles i forestals, on es considera el flux d'evapotranspiració del sòl.
 • Petjada Hídrica Grisa: Es refereix a la quantitat d'aigua necessària per diluir els contaminants alliberats durant els processos de producció, fins a assolir nivells de qualitat establerts per les regulacions locals.

Aquests diferents tipus de petjada hídrica permeten una anàlisi detallada de l'ús de l'aigua i el seu impacte ambiental, ajudant a identificar àrees de millora en la gestió sostenible del recurs hídric.

  Quins són els objectius de la petjada hídrica?

  El principal objectiu de la petjada hídrica és la quantificació de l'aigua utilitzada en serveis, empreses, productes, etc. Aquesta quantificació és essencial per implementar accions que redueixin la petjada hídrica i promoguin una gestió sostenible de l'aigua.

  Qui pot realitzar l'estudi de la petjada hídrica?

  La petjada hídrica és una eina versàtil que pot ser aplicada en una àmplia gamma de sectors, tant industrials com no industrials. Qualsevol usuari que desitgi determinar la quantitat d'aigua necessària per produir un servei, producte o gestionar una empresa pot calcular la seva petjada hídrica. Això inclou des de processos de fabricació fins al consum individual.

  Metodologia de càlcul

  La metodologia més reconeguda per elaborar petjades hídriques és la desenvolupada per WaterFootprint Network, que consta de quatre fases:

  1. Primera Fase: Establir Objectius i Alcance

  • Definir clarament els objectius i l'abast de la petjada és crucial per operar amb dades precises i adequades.

  2. Segona Fase: Comptabilitzar la Petjada Hídrica

  • Recol·lectar dades en funció de l'abast establert. La comunicació amb l'empresa és essencial per garantir una recol·lecció de dades exhaustiva i precisa.

  3. Tercera Fase: Càlcul de la Petjada Hídrica

  • Analitzar les dades recol·lectades i calcular la petjada hídrica diferenciant entre els tres tipus d'aigua: verda, blava i grisa.

  4. Quarta fase: Anàlisi i Execució

  • Analitzar els resultats obtinguts i desenvolupar una estratègia d'actuació per mitigar i reduir la petjada hídrica.

  Un cop realitzat el càlcul, es pot optar per validar els resultats mitjançant una entitat certificadora.

  Beneficis del Càlcul de la Petjada Hídrica

  El càlcul de la petjada hídrica proporciona diversos beneficis per a les empreses i altres entitats:

  • Estratègies de Gestió de l'Aigua

   Desenvolupar i implementar estratègies efectives per gestionar l'ús de l'aigua dins de l'empresa.

  • Identificació dels impactes 
  • Identificar els impactes geogràfics i temporals dels recursos hídrics en el cas d'estudi.
  • Evaluació de la sostenibilitat 
  • Avaluar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en relació amb l'ús de l'aigua.

  La petjada hídrica és una eina essencial per a la quantificació i gestió sostenible de l'aigua. Mitjançant una metodologia estructurada i validada, qualsevol empresa o usuari pot obtenir informació valuosa per reduir la seva petjada hídrica i contribuir a la preservació dels recursos hídrics.

  Notícies relacionades

  Auditoria hídrica: Un enfocament integral per a la gestió sostenible de l'aigua

  Òscar Milla i Castillo
  Òscar Milla i Castillo
  Consultor en Sostenibilitat
  Sostenibilitat
  20 Maig, 2024 — 3 min
   Auditoria hídrica: Un enfocament integral per a la gestió sostenible de l'aigua

  Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències

  Òscar Milla i Castillo
  Òscar Milla i Castillo
  Consultor en Sostenibilitat
  Sostenibilitat
  15 Abr, 2024 — 3 min
  Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències