Auditoria hídrica: Un enfocament integral per a la gestió sostenible de l'aigua

Sostenibilitat
ESCRIT PER Òscar Milla i Castillo
20 Maig, 2024 — 3 min
 Auditoria hídrica: Un enfocament integral per a la gestió sostenible de l'aigua

Què és l'auditoria hídrica?

L'auditoria hídrica és un procés exhaustiu d'avaluació i estudi del cicle de l'aigua en una activitat, empresa o entitat. Aquesta anàlisi detallada permet comprendre i gestionar el sistema hídric de manera eficient, promovent una gestió sostenible del recurs.

Objectius de l'auditoria hídrica

Els objectius principals d'una auditoria hídrica són:

 1. Identificar com s'utilitza l'aigua en l'entitat.
 2. Analitzar l'eficiència del sistema de gestió de l'aigua.
 3. Proposar millores per optimitzar l'ús i la gestió del recurs hídric.

Qui pot realitzar una auditoria hídrica?

Qualsevol entitat, empresa o activitat que desitgi millorar l'eficiència del seu sistema de gestió de l'aigua i demostrar el seu compromís amb el medi ambient pot beneficiar-se d'una auditoria hídrica.

Metodologia de càlcul

La metodologia per dur a terme una auditoria hídrica consta de cinc etapes:

 1. Etapa 1: Recopilació de dades Es recopilen dades sobre els usos i consums d'aigua en tot el sistema de l'activitat, empresa o entitat. L'objectiu és crear un mapa general de l'ús de l'aigua, identificant les quantitats i les àrees específiques de consum.

 2. Etapa 2: Anàlisi de les dades S'analitzen les dades recopilades per calcular els punts crítics de consum. En aquesta fase també es pot realitzar el càlcul de la petjada hídrica, proporcionant una visió global dels consums i usos d'aigua en l'empresa.

 3. Etapa 3 (opcional): Anàlisi dels resultats S'analitzen els resultats del càlcul de la petjada hídrica per identificar els punts forts i febles del sistema hídric, així com els potencials punts d'intervenció.

 4. Etapa 4: Implantació d'actuacions Basant-se en les conclusions de l'anàlisi, s'elabora un pla detallat d'actuació enfocat a millorar la gestió de l'aigua i reduir el consum.

 5. Etapa 5: Avaluació contínua Es duu a terme una avaluació periòdica de les millores implementades i es monitora la seva evolució al llarg del temps.

Beneficis de l'auditoria hídrica

Realitzar una auditoria hídrica aporta nombrosos beneficis a les entitats, entre els quals s'inclouen:

 • Reducció del consum d'aigua: Implementació d'estratègies per disminuir l'ús de l'aigua, promovent la sostenibilitat.
 • Estalvi econòmic: Reducció dels costos associats al consum d'aigua mitjançant una gestió més eficient.
 • Millora del comportament ambiental: Reflecteix un compromís seriós amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

Diferències entre la petjada hídrica i l'auditoria hídrica

La diferència principal entre la petjada hídrica i l'auditoria hídrica radica en l'abast de tots dos càlculs:

 • Petjada hídrica: Proporciona una visió global de l'aigua utilitzada per una empresa o per produir un producte o servei, incloent-hi les diferents fonts d'aigua (verda, blava i grisa) i factors externs a l'entitat.
 • Auditoria hídrica: Se centra en una anàlisi completa i detallada del sistema intern d'aigua de l'empresa, sense considerar factors externs. Això permet obtenir dades precises per implementar estudis de reducció de consum i estalvi de manera més eficient.

L'auditoria hídrica és una eina fonamental per a la gestió i optimització de l'ús de l'aigua en qualsevol entitat. A través d'una metodologia estructurada i detallada, les empreses poden identificar oportunitats de millora i adoptar pràctiques sostenibles que no només beneficiïn el medi ambient, sinó que també resultin en estalvis econòmics significatius. Realitzar una auditoria hídrica és un pas essencial cap a la sostenibilitat i l'eficiència operativa.

Notícies relacionades

Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències

Òscar Milla i Castillo
Òscar Milla i Castillo
Consultor en Sostenibilitat
Sostenibilitat
15 Abr, 2024 — 3 min
Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències