Període de Prova en el Contracte de Treball: Allò que has de saber

Laboral
ESCRIT PER Lluís Palomas i Nogués
18 Des, 2023 — 3 min
Període de Prova en el Contracte de Treball: Allò que has de saber

1. Què És el Període de Prova?

El període de prova és una etapa inicial de la relació laboral en què l'empresari i el treballador poden finalitzar el contracte sense preavís, sense justificació i sense indemnització. Aquesta clàusula, establerta per escrit en el contracte, permet a ambdues parts avaluar si les expectatives inicials s'ajusten a la realitat laboral.

2. Característiques Importants del Període de Prova

  • No és un tipus de contracte en si mateix, sinó una clàusula o pacte adjunt a qualsevol tipus de contracte laboral.

  • Després de la reforma laboral del desembre de 2021, els contractes de formació i els contractes en pràctiques d'un mes com a màxim ja no tenen període de prova.

3. Allò que has de Saber sobre el Període de Prova

  • Establiment Opcional: El període de prova s'estableix per escrit al contracte, i si no es fa menció, no hi ha període de prova, fins i tot si el conveni col·lectiu ho contempla.

  • Durada Màxima: La durada màxima del període de prova es fixa en els convenis col·lectius, no podent excedir els sis mesos per als tècnics titulats i dos mesos per a la resta dels treballadors. En empreses amb menys de 25 treballadors, aquest termini és de tres mesos per als no tècnics.

  • Nul·litat en Certs Casos: Serà nul el pacte de període de prova si el treballador ja ha exercit les mateixes funcions en l'empresa amb anterioritat sota qualsevol modalitat de contractació.

4. Drets i Obligacions Durant el Període de Prova

  • Durant el període de prova, el treballador manté els mateixos drets i obligacions que si fos de plantilla, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral.

  • La resolució a instàncies empresarials és nul·la durant l'embaràs o la maternitat, llevat que hi concorrin altres motius no relacionats amb aquests estats.

  • El temps del període de prova es computa a l'efecte d'antiguitat.

5. Interrupció del Còmput

  • Situacions com incapacitat temporal, naixement, adopció, etc., que afectin el treballador durant el període de prova, n'interrompen el còmput amb acord entre les parts.

6. Reglaments Especials

  • Algunes relacions laborals especials tenen durades màximes específiques del període de prova, com ara personal al servei de la llar familiar (dos mesos), personal d'alta direcció (nou mesos) o esportistes professionals (tres mesos).

Conclusió:

Entendre les particularitats del període de prova és essencial per a empresaris i treballadors. Aquesta fase inicial proporciona una oportunitat per avaluar la idoneïtat de la relació laboral, alhora que requereix transparència i acord entre les parts per evitar possibles conflictes. Amb la informació correcta, tant empreses com treballadors poden gestionar aquesta etapa crucial amb èxit.

Imatge de Freepik: https://www.freepik.es/foto-gratis/apreton-manos-gente-negocios_12162249.htm#query=NUEVO%20TRABAJO&position=0&from_view=search&track=ais&uuid=77c3b928-df5a-45b5-a71e-8ab18bca44ec

Notícies relacionades

Què pot suposar per a les empreses l’acomiadament d’una persona treballadora en situació d’Incapacitat Temporal?

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Laboral
12 Jul, 2022 — 6 min
Què pot suposar per a les empreses l’acomiadament d’una persona treballadora en situació d’Incapacitat Temporal?