Sol·licitud de dies de cortesia per a l'enviament de notificacions electròniques durant el període de vacances

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
04 Jul, 2024 — 2 min
Sol·licitud de dies de cortesia per a l'enviament de notificacions electròniques durant el període de vacances

Durant les vacances d'estiu, Hisenda, igual que la resta de l'any, pot emetre notificacions electròniques. En cas de no conèixer-les i no respondre-les a temps, pot implicar problemes i sancions per als contribuents. Per aquest motiu, des de Grup Carles, avisem als nostres clients que tenen dret a seleccionar fins a trenta dies naturals a l'any durant els quals Hisenda no podrà enviar notificacions a la seva bústia electrònica. Aquests trenta dies es poden escollir segons les preferències de cada empresa o contribuent.

En el cas dels contribuents que siguin persones físiques, Hisenda envia habitualment les notificacions per correu ordinari mitjançant carta certificada. Si el contribuent ho ha sol·licitat, és possible rebre les notificacions a través de la Bústia de Notificacions Electròniques.

En el cas dels obligats tributaris que relacionem, Hisenda envia les notificacions únicament a través de la Bústia de Notificacions Electròniques de l’AEAT.

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Aquells que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que facin amb les administracions públiques en l'exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'inclouen els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els representants d'un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que facin amb elles a causa de la seva condició d'empleat públic, en la forma que es determini reglamentàriament per cada Administració.
  • Contribuents inscrits en el registre de grans empreses.
  • Contribuents que tributin en el règim de consolidació fiscal de l'impost sobre societats.
  • Contribuents que tributin en el règim especial del grup d'entitats de l'IVA.
  • Contribuents inscrits en el registre de devolució mensual de l'IVA (REDEME).
  • Contribuents amb autorització per a presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

La sol·licitud dels dies de cortesia s’ha de fer, almenys, set dies abans del primer dia seleccionat, i s’ha de tenir present que són dies naturals, i que, per tant, s’han de marcar també els dissabtes i els diumenges.

Els contribuents que estiguin inclosos en el sistema DEHú (Direcció Electrònica Habilitada única) podran indicar exclusivament per internet els dies de cortesia, durant els quals, l’Administració Tributària no podrà emetre comunicacions a l’adreça que s’indiqui.

En el cas de les S.A. o les S.L., actualment totes les comunicacions es fan a través de les notificacions electròniques, i per això és important recordar que les notificacions s’entenen com a rebudes un cop s’hi accedeix des de la bústia electrònica de l’empresa, o un cop transcorren deu dies des que arriben i no s’han obert. Per tant, és possible que durant el mes d’agost s’emeti una notificació, i en tornar de vacances hagin passat els terminis per a recórrer. A Grup Carles, oferim la possibilitat d’apoderar-nos de les certificacions electròniques dels nostres clients, no només durant el període de vacances, sinó de manera permanent. Un cop el representant de l’empresa autoritza l’apoderament, Grup Carles gestiona la seva bústia i avisa al client sobre les comunicacions que puguin afectar-lo i dona resposta a Hisenda dins dels terminis establerts.

El procediment per comunicar els dies escollits s’ha de fer obligatòriament a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Pots posar-te en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessitis.