Tributació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) pel lloguer de locals comercials

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
03 Juny, 2024 — 1 min
Tributació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) pel lloguer de locals comercials

Com ja és sabut,  l'arrendament d'immobles està subjecte a tributació segons els epígrafs 861.1 i 861.2 de les Tarifes de l'IAE, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990. Aquests epígrafs s'apliquen respectivament al lloguer d'habitatges i al lloguer de locals industrials, així com altres lloguers no classificats. Les característiques d'aquests epígrafs són les següents:

  • L'impost és gestionat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, no pels municipis on es troben els immobles.
  • El càlcul de la quota es basa en els valors cadastrals dels immobles, aplicant un coeficient de l'1 per 1000 sobre aquests valors.
  • No es requereix tributació ni declaració si la quota és inferior a 601,01 euros, el que succeeix si el valor cadastral total no supera els 601.010 euros.

Una qüestió important per als propietaris d'immobles destinats a lloguer de locals comercials és com determinar quins immobles s'han de computar per a la tributació en l'IAE. La pregunta és: una societat dedicada al lloguer de locals comercials, ha de tributar en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per la totalitat dels locals que ofereix o només per aquells que estan efectivament llogats? La Direcció General de Tributs (DGT) ha manifestat en diverses ocasions que només s'han de considerar els immobles efectivament arrendats a l'hora de calcular l'IAE.

Quins immobles s'han de computar?

La Direcció General de Tributs (DGT) ha aclarit recentment que, per a la tributació en l'IAE, només s'han de considerar els immobles que estan realment llogats. Això representa un canvi respecte a interpretacions anteriors, on es pensava que s'havien d'incloure tots els immobles disponibles per a lloguer, encara que no estiguessin llogats en el moment de la meritació de l'impost.

Les consultes rellevants de la DGT sobre aquesta qüestió són:

  • Consulta V3227-23 de 13 de desembre de 2023: Aquesta consulta rectifica un error anterior i confirma que només els immobles efectivament arrendats han de ser considerats per a la tributació.
  • Consulta CV 0233-24 de 29 de febrer de 2024: Ratifica que en l'epígraf 861.2 només s'han de considerar per a tributació aquells locals industrials i béns efectivament llogats.

 

Declaració de variació de dades

És important tenir en compte que, si els valors cadastrals dels immobles arrendats canvien significativament, en més o en menys del 20%, s'ha de presentar una declaració de variació de dades, tal com indica la normativa vigent.

Si et trobes amb aquest cas i tens dubtes, contacta amb l'equip fiscal de Grup Carles i t'assessorarem en la teva tributació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) pel lloguer de locals comercials.