Externalitzar l'arrendament d'immobles es considera activitat econòmica

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
31 Maig, 2024 — 2 min
Externalitzar l'arrendament d'immobles es considera activitat econòmica

La Direcció General de Tributs (DGT) ha aclarit recentment que la gestió externalitzada de l'arrendament d'immobles no impedeix que aquesta activitat es consideri econòmica. És més eficient contractar professionals per a la gestió d'actius en lloc de tenir un empleat dedicat. La qualificació d'una empresa com a entitat empresarial o no té una importància cabdal, ja que afecta diversos aspectes econòmics, com l'aplicació dels avantatges per a pimes, l'exempció en l'impost sobre el patrimoni i la bonificació en l'impost sobre successions i donacions.

Consideració Fiscal de l'Arrendament d'Immobles

En aquesta circular, abordem la importància fiscal de considerar l'arrendament d'immobles com a activitat econòmica. Segons la Direcció General de Tributs (DGT), externalitzar la gestió de l'arrendament no impedeix que aquesta es consideri una activitat econòmica per als efectes de l'impost sobre societats (IS) i l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Fonaments i Consideracions Generals. Definició d’activitat econòmica.

L'article 5 de la Llei 27/2014 (LIS) defineix l'activitat econòmica com la gestió per compte propi dels mitjans de producció i recursos humans per produir o distribuir béns o serveis. En el cas de l'arrendament d'immobles, es considera activitat econòmica quan s'ocupa, almenys, una persona amb contracte laboral a jornada completa per gestionar els arrendaments.

Distinció entre Societats Patrimonials i Societats amb Activitat Econòmica

Aquesta definició permet diferenciar les societats merament patrimonials d'aquelles en què  la principal activitat de les quals és l'arrendament d'immobles, amb importants implicacions fiscals com l'aplicació d'avantatges per a pimes, l'exempció en l'impost sobre el patrimoni i la bonificació en l'impost sobre successions i donacions.

Externalització de la Gestió de l'Arrendament

Moltes entitats amb patrimonis immobiliaris significatius subcontracten la gestió a empreses especialitzades en lloc de contractar directament treballadors per garantir una gestió eficient.

La DGT ha aclarit que l'externalització de la gestió no impedeix que el titular dels immobles desenvolupi una activitat econòmica. En una consulta del 15-02-2024 (CV 0090-24), es va analitzar el cas d'una entitat amb un patrimoni immobiliari rellevant que va contractar un gestor professional extern per a la gestió dels seus arrendaments.

En la consulta de la DGT (CV 0090-24) s’indica que l'entitat consultada pertany a un grup internacional amb una cartera immobiliària de més de 720 milions d'euros en actius i una superfície de 32.000 metres quadrats, gestionada exclusivament a través de l'externalització. Les activitats inclouen assessorament i preparació de propostes per a la comercialització i lloguer, gestió d'arrendaments, assessorament en finançament, selecció d'agents, conservació de documentació legal i compliment de regulacions locals. La DGT conclou que, a l'efecte de l'impost sobre societats, l'externalització de la gestió no impedeix considerar que l'entitat desenvolupa una activitat econòmica, alineant-se amb consultes prèvies com les V3859-16, V1606-17 i V1794-17.

Implicacions fiscals i estratègiques

Pel que fa a l'Impost sobre Societats, la qualificació correcta de l'activitat com a econòmica permet beneficiar-se de tractaments fiscals específics, incloent avantatges en la determinació de la base imposable i l'aplicació de deduccions i bonificacions.

En l'Impost sobre el Patrimoni, les societats amb immobles arrendats com a principal actiu es poden beneficiar de l'exempció en l'impost sobre el patrimoni si compleixen els requisits d'activitat econòmica.

Finalment, en l'Impost sobre Successions i Donacions, la consideració d'activitat econòmica pot influir en les bonificacions aplicables en l'impost sobre successions i donacions, rellevant per a la planificació successòria.

Recomanacions Finals

És recomanable que les entitats revisin la seva estructura de gestió d'arrendaments per assegurar que es compleixen els requisits per ser considerades com a desenvolupadores d'una activitat econòmica. També és important mantenir una documentació exhaustiva que justifiqui les decisions d'externalització i la naturalesa econòmica de l'activitat. Degut a la complexitat i les implicacions fiscals, es recomana comptar amb assessorament fiscal i legal continu per garantir el compliment normatiu i optimitzar la càrrega tributària, i des de Grup Carles podem ajudar-te!