Els secrets de l'embargament de nòmines: Tot el que has de saber sobre els teus drets i límits

Gestió laboral
ESCRIT PER Meritxell Cruces Mabras
11 Abr, 2024 — 3 min
Els secrets de l'embargament de nòmines: Tot el que has de saber sobre els teus drets i límits

Quines són les quantitats susceptibles d'embargament a la nòmina?

Les quantitats que són susceptibles d’embargament en una nòmina venen regulades per la Llei d’Enjudiciament Civil, concretament a l’article 607, que estableix el següent:

– És inembargable el salari, sou o pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional.

*El SMI l’any 2024 és 1.323-€ (si es té 12 pagues) o 1.134-€ (si es té 14 pagues).

– Els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que són superiors al salari mínim interprofessional s’embargaran conforme a aquesta escala:

  • Per la primera quantia addicional fins que suposi el doble del salari mínim interprofessional, el 30%
  • Per la quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari interprofessional, el 50%
  • Per la quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60%
  • Per la quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75%
  • Per a qualsevol quantitat que excedeixi del de l’anterior quantia, el 90%.

Per poder dur a terme l'embargament de nòmina, s'ha de seguir el següent procediment:

  • L'entitat creditora emet la notificació. La seguretat social, el jutjat o qualsevol altra entitat emet una notificació sobre l'empleat deutor i el seu deute respectiu. S'hi detalla el total a embargar, el concepte, el número de compte on efectuar l'ingrés i el procediment.
  • L'empresa informa el deutor (treballador/a) sobre la diligència de l'embargament, després de donar resposta a la notificació rebuda. L'empleat en qüestió decideix si vol cancel·lar el total del deute i el fa efectiu, o si prefereix que l'empresa faci l'embargament de la seva nòmina, mes a mes.
  • En cas que l'empresa hagi de pagar l'embargament, procedirà a retenir de la nòmina del treballador la quantia corresponent per “embargament” del net. Aquest import es transfereix al número de compte amb la referència/concepte indicat.
  • Un cop cancel·lat el total del deute, s'emet una notificació informant sobre l'aixecament d'embargament.

Important: En rebre la notificació sobre la diligència d'embargament, l'empresa ha de contestar per comunicar si es pot aplicar l'embargament o no (per exemple, comunicar que no cobra més de l'SMI, o que té un embargament previ, etc.).

Cal tenir en compte, també, que les quantitats extrasalarials com ara indemnitzacions, suplerts i semblants, com que no són salarials, sí que són embargables totalment i així ho està ja requerint per exemple la TGSS que envia dues notificacions als obligats a retenir (empreses), recordant que han d’embargar segons l’escala salarial que hem especificat anteriorment i el 100% de les quantitats extrasalarials que pugui percebre el treballador.

Finalment, l’embargament de pensions de manutenció i aliments, segons la resolució judicial tindrà excepció dels límits inembargables, ja que serà el Jutge el que ponderarà les circumstàncies i les necessitats de l’embargat i els perceptors de l’embargament (normalment els fills), especificant la quantitat a retenir mensualment. 

Exemple pràctic:

Un treballador rep un embarg de 3.000.-€, té un salari de 2.368.-€ (en 14 pagues).

Els primers 1.134 euros tindran la consideració d’inembargables, per tant, el salari embargable seria 1.234 euros (2.368 – 1.134), però no es poden embargar sencers, sinó que hem d’atendre a l’escala d’embargs. En aquest cas, es pot embargar només el 30%, per tant, el 30% de 1.234 euros és 370,20.-€ (aquesta seria la quantitat a embargar aquest mes a la nòmina).

La quantitat d’embarg que restaria pendents pels altres mesos seria de 2.629,80.-€ (3.000 – 370,20).

 

Notícies relacionades

El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI

Meritxell Cruces Mabras
Meritxell Cruces Mabras
Assessora laboral
Gestió laboral
11 Març, 2024 — 2 min
El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI

Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Drets laborals
04 Febr, 2024 — 3 min
Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?