El repte de la conciliació laboral i familiar. Impacte i desafiaments per a les empreses.

Conciliació laboral i familiar
ESCRIT PER Lluís Palomas i Nogués
25 Jul, 2023 — 3 min
El repte de la conciliació laboral i familiar. Impacte i desafiaments per a les empreses.

El Reial Decret-Llei 5/2023 de 28 de juny ha introduït canvis importants en matèria de permisos laborals, ampliant els drets de conciliació i garantint la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones al treball. Aquestes novetats han estat la resposta necessària a la Directiva Europea 2019/1158, que busca conciliar la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors.

Així doncs, s'han modificat alguns permisos existents. Per exemple, s'amplia el permís per matrimoni per a les persones registrades com a parelles de fet, o bé el permís per accidents, malalties greus o intervencions quirúrgiques, que passa de 2 a 5 dies i inclou ara cònjuges, parelles de fet i parents fins al segon grau.

Així mateix, es creen nous drets, com el d’absència per motius familiars urgents relacionats amb persones convivents, i el permís parental. Aquest últim és un dret individual per cuidar fills i menors acollits, de fins a 8 setmanes fins que el menor compleixi els 8 anys.

S'han millorat, també, alguns aspectes de la sol·licitud d'adaptació de jornada laboral, incloent-hi ara persones amb necessitats de cura de fills de més de 12 anys i altres persones dependents.

Altrament, el Decret també inclou noves proteccions contra l'acomiadament, com la seva nul·litat en certs casos. No cal dir, però, que tot i les millores, l’aplicació d'aquestes mesures pot ser font de conflictes i requerir una gestió eficient per part de les empreses.

No hi ha cap dubte que ens trobem davant d'una norma que ha introduït notables canvis, alguns d’ells pendents de desenvolupament reglamentari, o bé del que estableixi la negociació col·lectiva. Es recomana, per tant, revisar els permisos i drets relacionats que ja estaven regulats per analitzar-ne l'impacte i, si s'escau, la compatibilitat amb la nova regulació.

És previsible que la seva aplicació pràctica comporti un cert augment dels litigis, no només per la interpretació d'alguns conceptes nous, sinó perquè és previsible l'increment de conflictes en la col·lisió de drets en joc que hauran de resoldre's cas per cas, sense oblidar la primacia dels drets de conciliació.

Aquesta situació requerirà un esforç considerable de planificació i una bona gestió per part de les empreses, que hauran d’atendre cada sol·licitud respectant els procediments i obligacions existents i les que vagin sorgint del desenvolupament de les actuals, amb l'objectiu d'assumir millor el risc i justificar adequadament les limitacions o ajornaments, si cal, i dissenyar plans alternatius davant dels diversos interessos que es presentaran.

Notícies relacionades

Nous incentius a la contractació

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Laboral
08 Gen, 2023 — 3 min
Nous incentius a la contractació

Què pot suposar per a les empreses l’acomiadament d’una persona treballadora en situació d’Incapacitat Temporal?

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Laboral
12 Jul, 2022 — 6 min
Què pot suposar per a les empreses l’acomiadament d’una persona treballadora en situació d’Incapacitat Temporal?