El nou Reial Decret permet acumular en jornades completes el permís per a la cura del lactant

Conciliació laboral i familiar
ESCRIT PER Meritxell Cruces i Mabras
03 Juny, 2024 — 3 min
El nou Reial Decret permet acumular en jornades completes el permís per a la cura del lactant

El 22 de maig de 2024, ha sortit publicat al BOE el Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, que introdueix mesures urgents per simplificar i millorar la protecció per desocupació, així com per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019. Aquesta Directiva tracta sobre la conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors, i deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell.

Aquest Reial decret llei 2/2024, en vigor des del 23 de maig de 2024, introdueix una novetat significativa en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar: l'acumulació del permís de lactància en jornades completes.

Convalidació del Reial decret llei

És important recordar que, tot i que la modificació ha entrat en vigor el 23 de maig de 2024, el Reial decret llei 2/2024 ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats dins dels trenta dies següents a la seva promulgació.

Quines són les millores en el permís per cura de lactant?

Per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, s'ha modificat el permís per cura del lactant (anteriorment conegut com a permís de lactància) per millorar els termes d'exercici del dret i, alhora, reforçar el recentment reconegut permís parental. Actualment, el dret a absentar-se queda condicionat a les previsions de la negociació col·lectiva o a l'acord amb l'empresa.

Amb la modificació de l'article 37.4 de l'Estatut dels Treballadors (ET), s'estableix la possibilitat d'acumular el permís de lactància en jornades completes, eliminant la necessitat d'acordar-ho amb l'empresa o la negociació col·lectiva.

Redacció actualitzada de l'Article 37.4 de l'ET

D'aquesta manera, l'article 37.4 de l'ET queda redactat així:

"En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d), els treballadors tenen dret a una hora d'absència del treball, que poden dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, el pot substituir per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes.

La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. No obstant això, si dos treballadors de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, es pot limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament de l'empresa, degudament motivades per escrit, i en aquest cas l'empresa ha d'oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudi de tots dos treballadors i que possibiliti l'exercici dels drets de conciliació.

Quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es pot estendre fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos".

Aquesta modificació representa un avanç significatiu per a la conciliació de la vida laboral i familiar, oferint més flexibilitat als treballadors per adaptar el permís de lactància a les seves necessitats personals i familiars.

 

 

Notícies relacionades

El repte de la conciliació laboral i familiar. Impacte i desafiaments per a les empreses.

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Conciliació laboral i familiar
25 Jul, 2023 — 3 min
El repte de la conciliació laboral i familiar. Impacte i desafiaments per a les empreses.