Cita important amb Hisenda: la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2023

Fiscalitat
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
27 Maig, 2024 — 3 min
Cita important amb Hisenda: la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2023

La declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2023

S'acosta una vegada més la cita amb Hisenda amb l'inici de la CAMPANYA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS per l'exercici 2023.

Segons el BOE del 27 de maig de 2024, i vigent des de l'1 de juliol, s'ha publicat l'Ordre HAC/495/2024, de 21 de maig, que aprova els models de declaració de l'impost sobre societats (IS) i de l'impost sobre la renda de no residents (IRNR) per a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Aquest any 2023, les novetats principals de l'IS es centren en mesures per a empreses emergents, microempreses, entitats domiciliades a les Balears i aquelles que inverteixin en estalvi energètic. Als grups que apliquen el règim especial de consolidació fiscal se'ls limita, per al període impositiu 2023, la compensació de bases imposables negatives al 50%. També s'han aprovat resolucions i consultes de l'ICAC que afecten el Pla General de Comptabilitat (PGC).

Quines són les novetats de la campanya de societats 2023?

Segons l'Ordre HAC/495/2024, de 21 de maig, estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, independentment de si han desenvolupat activitats o no durant el període impositiu i de si han obtingut rendes o no. Les entitats parcialment exemptes només han de presentar la declaració si els ingressos totals superen els 75.000 € anuals, o si els ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció superen els 2.000 € anuals.

A causa de l'aprovació de diverses normes, es fa necessària la modificació dels models esmentats per adequar-los a la normativa vigent per als períodes iniciats el 2023. Aquestes modificacions es basen en:

 1. Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre: introdueix un nou supòsit de llibertat d'amortització per a inversions que usin energies renovables i substitueixin instal·lacions d'energia no renovable.
 2. Llei 28/2022, de 21 de desembre: fomenta l'ecosistema de les empreses emergents, aprovant un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i els tres següents, permetent a més l'ajornament del deute tributari dels dos primers períodes impositius.
 3. Llei 31/2022, de 23 de desembre: aprova un tipus de gravamen reduït del 23% per a entitats amb un volum de negocis inferior a 1.000.000 €, i estableix un règim fiscal especial per a les Illes Balears.
 4. Llei 38/2022, de 27 de desembre: estableix una mesura transitòria per al període impositiu 2023 consistent en la no inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives en la base imposable consolidada del grup.
 5. Reial decret llei 5/2023 de 28 de juny: amplia l'amortització accelerada per a vehicles eficients energèticament a les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.

A més de les modificacions esmentades, s'ha incorporat un nou caràcter en la pàgina 1 del model 200 per informar si es tracta d'un soci d'una agrupació d'interès econòmic o d'una unió temporal d'empreses (UTE). També s'han introduït modificacions en el quadre detall del model 200 sobre el règim especial aplicable a agrupacions d'interès econòmic i UTEs.

S'ha publicat un nou formulari (annex VI) per a la Reserva per a inversions a les Illes Balears, per comunicar la materialització de les inversions anticipades i el seu sistema de finançament.

Com en anys anteriors, es publiquen en aquesta Ordre els formularis per subministrar informació sobre determinades correccions i deduccions al compte de pèrdues i guanys (annex III), la memòria anual d'activitats i projectes executats (annex IV), i la reserva per a inversions a Canàries (annex V), sense variacions.

Pel que fa a la forma de presentació, es manté exclusivament electrònica i, per a l'exercici 2023, s'habilita la presentació amb Cl@ve per als contribuents que siguin persones físiques.

Quina documentació és necessària?

 1. Comptes anuals 2023: informació bàsica per al model de l'impost sobre societats.
 2. Declaracions de l'impost sobre societats d'exercicis anteriors: per identificar diferències entre la base imposable i el resultat comptable, bases imposables negatives a compensar, saldo de deduccions no aplicades, etc.
 3. Declaracions 2023 d'altres impostos per quadrar amb la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d'immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.
 4. Pagaments fraccionats de 2023.
 5. Certificats: de retencions sobre arrendaments d'immobles, rendiments del capital mobiliari percebuts, entitats en règim d'atribució de rendes, donatius o donacions efectuades.

Per oferir-li un millor servei, preguem que prepari la documentació necessària i sol·liciti dia i hora per analitzar-la conjuntament.

Coneix les principals novetats aplicables en l'exercici 2023:

 1. Tipus de gravamen reduït del 23% per a entitats amb un volum de negocis inferior a 1.000.000 €.
 2. Limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal.
 3. Pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues.
 4. Deducció del 10% per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial.
 5. Amortització accelerada per a infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
 6. Tipus impositiu del 15% per a empreses emergents en els primers anys amb base imposable positiva, i ajornament del deute tributari sense garanties ni interessos de demora.

L’equip de l'àrea fiscal-comptable de Grup Carles et pot assessorar en qualsevol qüestió relacionada. Contacta amb nosaltres i t’informarem.

Notícies relacionades

Desequilibri patrimonial en societats mercantils: causes, conseqüències i solucions

Gerard Blanch i Llorens
Gerard Blanch i Llorens
Assessor comptable i financer
Fiscalitat
13 Març, 2024 — 2 min
Desequilibri patrimonial en societats mercantils: causes, conseqüències i solucions

Opcions de pagament fraccionat de l'Impost sobre societats al febrer

Jaume Carles i Freixas
Jaume Carles i Freixas
Soci i Assessor fiscal
Impostos
30 Gen, 2024 — 3 min
Opcions de pagament fraccionat de l'Impost sobre societats al febrer