Adquisició de locals de negoci o naus en leasing

Empresa
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
21 Març, 2024 — 3 min
Adquisició de locals de negoci o naus en leasing

L’adquisició d’un local de negoci o una nau en format Leasing immobiliari, pot ser una eina útil, ja que ens permet gaudir d’incentius fiscals en l’impost de societats. Aquí us comentem alguns aspectes rellevants:

 • Despesa deduïble en l’Impost de Societats (avantatge fiscal):
  • La part de les quotes corresponents a interessos és 100% deduïble.
  • La part de recuperació del cost (devolució del principal) també és deduïble, amb el límit del doble del coeficient d’amortització màxima segons taules fiscals d’hisenda (o el triple en empreses de reduïda dimensió)
 • Període mínim de duració del contracte: 10 anys pels immobles (2 anys per altres actius). Si el contracte no compleix el requisit, no podem gaudir dels beneficis fiscals.
 • Cancel·lació anticipada:
  • Si el Leasing és de duració superior als 10 anys i es produeix una cancel·lació anticipada passat aquest temps, no s’incompleix la normativa i es podran mantenir els beneficis fiscals ja aplicats.
  • Si el Leasing es cancel·la totalment de forma anticipada abans del període mínim dels 10 anys, es considera incompliment dels requisits fiscals, per tant, l’empresa haurà de retornar l’incentiu fiscal aplicat més els interessos de mora meritats fins aquell moment en l’exercici fiscal on es produeixi la cancel·lació anticipada.
 • Valor del terreny. Haurem de tenir en compte la distinció entre valor de construcció i valor del terreny, i només ens podrem aplicar els avantatges fiscals sobre la part de la construcció, ja que el terreny no és amortitzable, aquesta distinció ja està detallada en el mateix contracte de Leasing.
 • Carència. Si en formalitzar un contracte de Leasing es pacta un període de temps en el qual només es paguen interessos, en casos de períodes de carència que ocupin més d’un any natural, durant aquest període l’empresa no podrà deduir-se cap amortització, donat que no existeix recuperació del cost. En aquests casos l’empresa pot renunciar al règim fiscal de Leasing, per amortitzar l’actiu amb normalitat i poder-se deduir l’amortització dins l’impost de societats.

NOTA: quan un actiu es finança mitjançant un Leasing, el règim fiscal de Leasing és obligatori.

 • Exemple: 1 de gener la seva empresa (de reduïda dimensió) adquireix una nau per valor 1.000.000 €, dels quals el 30% correspon al valor del terreny i el 70% correspon a la construcció. Si durant l’any l’empresa paga un total de quotes per valor de 65.000 € dels quals 45.000 € són recuperació del cost i 20.000 € corresponen a interessos. La seva empresa podrà deduir-se tots els interessos i el 70% de la recuperació del cost (31.500 €).
Valor adquisicióImports adquisisióAmortització fiscal (%)Límit amortització taules fiscals x3Recuperació cost quotes suportadesRecuperació del cost deduïble en IS
Construcció700.000,003%63.000,0031.500,0031.500,00
Valor terreny300.000,000%0,000,000,00
Total1.000.000,0063.000,0031.500,0031.500,00