Contribuïm a la modernització sostenible del dipòsit controlat de residus especials a Castellolí

Atlas gestión medioambiental S.A
Hem fet el projecte de Modificació substancial i Estudi d'Impacte Ambiental de la modificació del dipòsit controlat de residus especials situat a Castellolí
Contribuïm a la modernització sostenible del dipòsit controlat de residus especials a Castellolí

Les activitats classificades a l'Annex I de la Llei 20/2009, requereixen autorització ambiental. En el cas que l'activitat faci certes modificacions que afectin el medi ambient s'ha de tramitar un projecte de modificació, el qual, en funció de les característiques de l'empresa, també ha d'incloure un estudi d'impacte ambiental. En aquests projectes s'analitza com l'activitat afecta els diferents vectors ambientals que defineixen el medi, com poden ser l'atmosfera, els recursos emprats, els residus, la contaminació acústica i lumínica... Així mateix, es comprova que tot el que defineix l'activitat compleixi la legislació ambiental vigent referent a emissions a l'atmosfera, aigua, gestió de residus, etc.

La modernització del dipòsit controlat de residus especials a Castellolí és un pas important cap a una gestió de residus més responsable i eficient

El repte

Tota activitat industrial evoluciona, i per tant experimenta canvis en el seu funcionament. Aquests canvis han d'estar sempre actualitzats a les autoritzacions ambientals, ja que periòdicament passen inspeccions ambientals integrades on es controlen totes les dades que defineixen l'activitat. Tenir l'autorització ambiental actualitzada i amb les inspeccions periòdiques fetes és d'obligat compliment. Així mateix, en la realització dels projectes s'identifiquen aspectes a millorar, procediments de control, entre d'altres, que poden ajudar l'empresa a portar un millor control de tot allò que afecta el medi ambient, fent-los més eficients i competitius. Els punts identificats i millorats en aquests projectes poden servir, també, per aconseguir acreditacions tipus ISO 14001.

La solució

Ajudem els nostres clients a organitzar totes les seves dades que afecten el medi ambient, i que aquestes compleixin cadascuna de les normatives que els són d'aplicació. Els acompanyem en tot el procés de preparació, presentació i resolució d'aquestes modificacions d'autoritzacions ambientals.

Exclusivitat
Únic abocador de residus perillosos a Catalunya.
Unicitat
Únic centre receptor de residus d'amiant a Catalunya.

L'equip del projecte

Productes destacats

TEMA DESTACAT

Sostenibilitat

Contribuïm a la transformació de l’entorn cap a un model sostenible, col·laboratiu i compartit, aportant solucions innovadores.
  • Assessorament mediambiental
  • Impacte ambiental
  • Gestió del canvi climàtic
  • Sostenibilitat de producte
  • Sostenibilitat corporativa
Sostenibilitat