Les vacances dels treballadors. Tot el que has de saber

Assessorament juridicolaboral
ESCRIT PER Lluís Palomas i Nogués
04 Jul, 2024 — 1 min
Les vacances dels treballadors. Tot el que has de saber

Comença el període de vacances per als treballadors i amb ell sorgeixen una sèrie de qüestions sobre com han de gestionar-se. La Llei estipula que el treballador ha de conèixer les dates de les seves vacances amb un mínim de dos mesos d’antelació i, un cop hagin transcorregut més de vint dies hàbils des de la data de notificació del calendari de vacances, ja no podrà modificar els dies escollits.

La durada del període anual retribuït de vacances serà el pactat al conveni col·lectiu o al contracte individual del treballador i no pot ser inferior a trenta dies naturals, és a dir, 2,5 dies per més treballat (si s’inclouen diumenges i festius). El període per gaudir de les vacances comença el dia 1 de gener i finalitza el 31 de desembre, amb possibilitat de dividir-se en dues parts, sempre que una d’elles sigui superior a dues setmanes.

L’empresa i el treballador, de forma conjunta, han de fixar els períodes per gaudir de les vacances, d’acord amb el que s’estableix als convenis col·lectius. És convenient que la notificació dels dies escollits es traslladi per escrit per evitar possibles incidències, ja que l’empresa podria arribar a acomiadar el treballador per “abandonament del seu lloc de treball”. En el cas de disconformitat entre el treballador i l’empresa per establir els dies de vacances, s’hauria de recórrer als tribunals competents per fixar una data per gaudir-los, sempre que no hagin transcorregut més de vint dies hàbils des que l’empresa notifica el calendari de vacances. L'equip d'advocats laboralistes de Grup Carles pot ajudar-te a realitzar aquestes gestions. Aquesta comunicació es pot fer de forma individual o bé en una taula d’anuncis de l’empresa o lloc on presta serveis el treballador.

Com a norma general, el treballador no hauria de substituir les seves vacances per una compensació econòmica, ni tampoc acumular-les. En aquest cas, el treballador hauria de pactar amb l’empresa el dret de gaudir els dies pendents un cop finalitzat l’any natural, ja que el comptador es posa a zero cada 31 de desembre. L'empresari no hauria de recompensar econòmicament els dies no gaudits. No obstant això, en cas d'extinció de contracte, si el treballador no ha pogut gaudir de les seves vacances, té dret a una compensació econòmica equivalent al període que li correspondria, així com a la cotització d’aquests dies. Una vegada inscrit a l’atur com a demandant de feina i rebent la prestació, el treballador no tindrà dret a les vacances pagades.

En el cas dels contractes a temps parcial, el treballador té dret a les mateixes vacances que els treballadors amb contracte a jornada completa. L'única diferència és que durant les vacances, el treballador a temps parcial rebrà el salari corresponent a la seva jornada parcial.

Si durant el període de vacances el treballador es troba de baixa mèdica o incapacitat laboral, té dret a gaudir de les vacances en un altre període, fins i tot si l'any natural ja ha finalitzat.

La normativa laboral estableix que les vacances anuals han de ser retribuïdes de la mateixa manera que la resta de mesos. No obstant això, els conceptes inherents a ocupar el lloc de feina, com el plus de transport, no es pagaran durant les vacances, ja que compensen despeses relacionades amb la presència al lloc de treball. Si el treballador rep una remuneració fixa i una altra variable, s’ha d'incloure en la nòmina de les vacances una mitjana dels conceptes variables abonats per l’empresa. En els contractes de durada determinada, tant el salari com la durada de les vacances seran proporcionals al període treballat.

En cas d’insolvència per part de l’empresa, i en tractar-se d’un concepte salarial, FOGASA es faria càrrec de les vacances que s’haurien d’haver remunerat al treballador, sempre d’acord amb els límits establerts a l’art. 33 de l’ET d’aquest organisme.

Siguis empresa o treballador, tota aquesta casuística fa aconsellable la intervenció d’una gestió professional que garanteixi el compliment rigorós de la normativa laboral i la correcta aplicació dels drets i deures de les parts implicades. A Grup Carles posem a disposició el nostre equip d'advocats laboralistes, contacta amb nosaltres.