RITE: Guia completa pel reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Enginyeria
ESCRIT PER Jordi Carulla i Bellvehi
28 Maig, 2024 — 3 min
RITE: Guia completa pel reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis

En el context actual de lluita contra el canvi climàtic i la cerca de l'eficiència energètica, el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) es presenta com una normativa crucial per garantir l'ús racional de l'energia en les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ACS) dels edificis.

Què és el RITE?

El RITE, aprovat pel Reial decret 178/2021, de 23 de març, modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, que aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

El seu objectiu principal és promoure l'ús racional de l'energia, reduint el consum energètic i les emissions de CO2, i garantir la seguretat de les instal·lacions per al benestar de les persones.

Objetius del RITE

Els objectius fonamentals del RITE se centren en:

 • Millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, mitjançant l'ús d'equips eficients, l'optimització de l'aïllament i la implementació de sistemes de control intel·ligents.
 • Reduir el consum d'energia als edificis, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i la dependència de combustibles fòssils.
 • Promoure l'ús d'energies renovables, com l'energia solar tèrmica o la biomassa, per a la generació de calor i ACS.
 • Garantir la seguretat de les instal·lacions tèrmiques, minimitzant els riscos d'accidents i incendis.
 • Millorar el confort dels ocupants dels edificis, proporcionant unes condicions tèrmiques adequades.

Àmbit d'aplicación del RITE

El RITE és d'aplicació a:

 • Edificis de nova construcció: Totes les instal·lacions tèrmiques d'edificis de nova construcció han de complir amb els requisits del RITE.
 • Reformes en edificis existents: En cas de reformes que afectin les instal·lacions tèrmiques d'edificis existents, aquestes s'han d'adaptar a les exigències del RITE.
 • Tipus d'instal·lacions: El RITE s'aplica a instal·lacions de calefacció, climatització, ACS.

Contingut del RITE

El RITE es compon de dues parts principals:

 • Disposicions generals: Estableixen els requisits bàsics de benestar, higiene, eficiència energètica i seguretat per a les instal·lacions tèrmiques.
 • Instruccions tècniques: Detallen les exigències tècniques específiques per a cada tipus d'instal·lació, així com els procediments de verificació i control.

Certificats RITE

Després de la finalització de la instal·lació, s'emet un certificat RITE que acredita el compliment dels requisits del reglament.

Addicionalment, les instal·lacions RITE han de sotmetre's a un programa de manteniment preventiu i a l'obtenció d'un certificat de manteniment anual per garantir la seva eficiència i seguretat.

Inspeccions RITE

Les inspeccions RITE es realitzen per verificar el compliment del reglament. Hi ha diversos tipus d'inspeccions:

 • Inspeccions inicials: Es duen a terme en finalitzar la instal·lació. Per ara a Catalunya no hi ha inspeccions inicials.
 • Inspeccions periòdiques: Es realitzen al llarg de la vida útil de la instal·lació per acreditar la conformitat de les instal·lacions amb els requisits del Reglament.
 • Inspecció Periòdica d'Eficiència Energètica. Aquesta inspecció s'ha de realitzar cada 4 anys en els següents casos:
  • Sistemes de calefacció, instal·lacions combinades de calefacció i ventilació, i aigua calenta sanitària que tinguin generadors de calor amb una potència útil nominal major a 70 kW, excloent els sistemes que només produeixin aigua calenta sanitària amb una potència útil nominal de fins a 70 kW. L'avaluació de la potència es farà considerant la suma de les potències de generació de calefacció.
  • Sistemes d'aire condicionat i instal·lacions combinades d'aire condicionat i ventilació que tinguin generadors de fred amb una potència útil nominal instal·lada major a 70 kW. L'avaluació de la potència es farà considerant la suma de les potències de generació d'aire condicionat.
 • Inspecció periòdica d'instal·lacions tèrmiques completes amb 15 anys d'antiguitat
 • Inspecció Periòdica d'Instal·lacions Tèrmiques de Calor o Fred amb una potència tèrmica nominal instal·lada major a 70 kW: Aquesta inspecció s'ha de realitzar cada 15 anys i coincidirà amb la primera inspecció del generador de calor o fred després que la instal·lació hagi complert 15 anys d'antiguitat.

Beneficis del cumplimient del RITE

Complir amb el RITE reporta nombrosos beneficis, entre els quals destaquen:

 • Estalvi d'energia: Reducció del consum energètic en les instal·lacions tèrmiques, el que es tradueix en una menor despesa econòmica i una menor petjada de carboni.
 • Reducció d'emissions: Disminució de les emissions de CO2, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.
 • Millora del confort: Optimització de les condicions tèrmiques als edificis, millorant el confort dels ocupants.
 • Major seguretat: Instal·lacions tèrmiques més segures, minimitzant els riscos d'accidents i incendis.
 • Augment del valor de l'edifici: Un edifici que compleix amb el RITE té un major valor en el mercat immobiliari.