Com sol·licitar una reducció de jornada?

Assessorament juridicolaboral
ESCRIT PER Lluís Palomas i Nogués
04 Jul, 2024 — 2 min
Com sol·licitar una reducció de jornada?

Totes les persones treballadores tenen dret a sol·licitar una reducció de jornada a la seva empresa, que podrà concedir-la o no, amb els efectes pactats. Normalment, la reducció implicarà una reducció proporcional al salari del treballador.

Si has de demanar una reducció de jornada, has de saber que és necessari que la causa per la qual se sol·licita s’ha de trobar reflectida a l’Estatut dels Treballadors.

En quins casos és possible demanar la reducció de jornada?

  • En cas de naixements, adopció i guarda amb fins d’adopció o acollida mitjançant una hora d’absència diària. També en el cas de la lactància fins que el nadó complexi nou mesos. En aquest cas, la reducció es pot fraccionar en dues parts i s’incrementarà proporcionalment quan se sumin més fills nascuts o adoptats.
  • En cas de fills prematurs i que hagin de romandre hospitalitzats després del part. En aquest cas s’atorga el dret d’absentar-se durant una hora remunerada proporcional al salari.
  • Quan el treballador té a càrrec seu un menor de 12 anys o persones amb discapacitat que no desenvolupen activitats retribuïdes. En aquest cas, la reducció serà entre una vuitena part i la meitat de la jornada, amb una reducció proporcional al salari. També es pot aplicar en aquest cas a les situacions en què el treballador s’hagi d’encarregar de la cura directa del cònjuge o parella de fet, o d’un familiar fins a segon grau que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valdre’s per si mateix ni desenvolupi activitats retribuïdes.
  • En cas que el treballador hagi de cuidar a un menor d’edat hospitalitzat i en tractament continuat per càncer o altres malalties greus, que impliquin un ingrés hospitalari de llarga duració. Davant d’aquesta situació, la jornada podrà reduir-se almenys a la meitat, amb una minoració proporcional del salari.

Fora d’aquests casos que queden estipulats a l’Estatut dels Treballadors, el treballador haurà de negociar amb l’empresa la seva aprovació de la reducció de jornada. Cal destacar que en els convenis col·lectius es poden ampliar els drets de sol·licitud de reducció de jornada, i per això, prevaldrà el que s’hagi pactat de manera individual o col·lectiva.

Com gestionar la sol·licitud de reducció de jornada?

Per sol·licitar la reducció de jornada s’ha de presentar una sol·licitud per escrit a l’empresa, amb una antelació mínima de quinze dies, o el que estigui establert al conveni col·lectiu.

A la carta de sol·licitud, el treballador haurà d’indicar el motiu pel qual sol·licita la reducció de la jornada, la data d’inici i la data de finalització. En principi, el treballador és qui pot establir el seu horari i la duració de la reducció, sempre dins dels límits de l’Estatut dels Treballadors. L’empresa pot negar-se a concedir la sol·licitud de reducció, cas en el qual, el conflicte s’haurà de resoldre judicialment. A Grup Carles disposem d’un equip d’advocats jurídic laborals per resoldre totes aquestes qüestions.

Afecta la reducció de jornada a la jubilació o altres drets laborals?

Encara que el salari d’una persona en situació de reducció de jornada laboral pugui minorar-se, la seva cotització no es veurà afectada. Per tant, la reducció de jornada no afectarà a la jubilació en aquells casos que s’estigui cotitzant al 100%; reducció per la cura de fills menors o persones amb discapacitat a càrrec durant els tres primers anys. També quan es tracti d’una reducció de jornada per cura de persones grans durant el primer any.

Un cop hagin transcorregut aquests terminis, la cotització de la persona treballadora es pot veure afectada per la reducció del seu salari, i això implica que la reducció sí pot tenir efectes sobre la seva pensió i altres contingències.

És per això que, aconsellem contactar amb un advocat laboralista abans de començar qualsevol procés en aquest àmbit. A Grup Carles disposem d’un equip especialitzat en l’àrea jurídic laboral que podrà recomanar-te com gestionar la situació i t’acompanyarà durant tot el procés per evitar sorpreses. Contacta’ns!