Qui es quedarà la meva empresa si no he fet testament?

Legal
ESCRIT PER Eulàlia Closa i Ballús
18 Juny, 2024 — 3 min
Qui es quedarà la meva empresa si no he fet testament?

Si tens una empresa i no has fet testament, és normal preguntar-te què passarà amb la teva propietat en cas de morir. La decisió sobre qui ha d'heretar l'empresa, ja sigui els fills, la parella o la família, és privada però molt important. Si no fas testament, perds el dret de decidir i la llei determinarà qui heretarà els teus béns.

Segons el Codi Civil català, l'ordre de successió en cas de no haver-hi testament és el següent:

 • Fills i nets: Primer hereten els fills. Si algun fill ha mort, hereten els nets a parts iguals, amb l’usdefruit pel cònjuge o parella de fet.
 • Cònjuge o parella de fet: Si no hi ha fills ni nets, hereta el cònjuge o la parella estable de fet. A Catalunya, es considera parella estable de fet, si compleixen algun d’aquests requisits:
 1. Convivència de més de dos anys ininterromputs.
 2. Tenir un fill en comú.
 3. Formalitzar la relació en escriptura pública. Fins i tot sense matrimoni, la llei atorga els mateixos drets a la parella de fet que al cònjuge.
 • Pares o ascendents: Si no hi ha fills, nets, cònjuge o parella de fet, hereten els pares o ascendents a parts iguals.
 • Germans i cosins: Si no hi ha fills, nets, cònjuge, parella de fet ni pares, hereten els germans, fills de germans, i si no, els cosins germans fins al quart grau.
 • Generalitat de Catalunya: En absència de qualsevol dels anteriors, hereta la Generalitat de Catalunya abans que un fill d’un cosí germà si no hi ha testament.

Si faig testament, pagaré menys impostos?

Fer testament no afecta la quantitat d’impostos a pagar, però permet planificar millor l’herència i, amb el consell adequat, reduir els impostos futurs.

Opcions per organitzar la successió en l’empresa

A part del testament, hi ha altres maneres d’organitzar la successió empresarial:

 1. A) Testament: La forma més bàsica per repartir els béns de manera equitativa i racional.
 2. B) Protocol familiar: Una eina útil especialment per a empreses mitjanes i grans. Consisteix en un conjunt de pactes entre els socis i tercers amb vincles familiars (fills, cònjuges, etc.) per gestionar l’empresa. Aquests pactes anticipen problemes de successió, regulen la remuneració dels administradors, la política de dividends, els drets de sortida individual i les condicions d’incorporació de familiars a l’empresa.
 3. C) Pacte successori: A Catalunya, aquest document és similar al testament però amb avantatges, com la seva irrevocabilitat (excepte acord entre el testador i els hereus/legataris). Això dóna tranquil·litat al fill dedicat a l’empresa, ja que sap que no hi haurà canvis inesperats entre la jubilació dels pares i la seva mort. També permet deixar béns concrets als fills no involucrats en l’empresa i mantenir l’harmonia familiar. Pot signar-se entre dos germans propietaris d’una empresa familiar per ordenar la successió irrevocable a favor d’un nebot concret, mantenint testaments individuals per a la resta de béns.

En definitiva, planificar amb antelació facilita que l’empresa familiar sobrevisqui generacions, ja que més del 80% no arriben a la tercera generació.

 

Notícies relacionades

9 raons per fer testament

Legal
30 Abr, 2023 — 8 min
9 raons per fer testament

Testament vital: Planificant el futur amb dignitat

Albert Folk i Codinas
Albert Folk i Codinas
Advocat especialista en Dret Mercantil, Dret Concursal, Compliment penal i Dret Processal
Testament
06 Març, 2024 — 3 min
Testament vital: Planificant el futur amb dignitat