Què és un pacte de socis?

Legal
ESCRIT PER Anna Casquet i Palau
13 Juny, 2024 — 3 min
Què és un pacte de socis?

El Pacte de Socis, també conegut com Acord de Socis, és un document privat que els socis d'una empresa signen amb la finalitat de regular situacions específiques que no es recullen en els Estatuts de la societat. El seu principal objectiu és prevenir conflictes i anticipar possibles problemes o friccions que puguin sorgir entre els socis o amb tercers. Per això, és crucial definir amb claredat els termes i condicions que es contemplen en aquest pacte. En resum, aquest document estableix les normes de funcionament de l'empresa, proporcionant un marc d'actuació per gestionar situacions que puguin posar en risc la seva continuïtat i harmonia.

Quan i per què has de signar un pacte de socis?

És important signar un pacte de socis en moments clau, especialment quan un nou soci entra a formar part de la societat. Això pot succeir en dues situacions principals:

  1. En el moment de constitució d'una societat.
  2. Quan un nou soci s'incorpora a la societat.

Disposar d'un pacte de socis garanteix que els conflictes es puguin resoldre de manera ràpida i eficient. Aquest document és essencial per atraure capital inversor, ja que proporciona seguretat i estabilitat a possibles inversors com fons de capital risc o business angels. Una societat sense un pacte de socis ben estructurat tindrà més dificultats per convèncer aquests inversors a comprometre's amb el seu projecte.

Quina eficàcia té el pacte de socis?

El pacte de socis és efectiu només per a les persones que el signen, creant obligacions mútues entre elles. En cas d'incompliment de l'acord, els signants tenen dret a emprendre accions legals per fer valer el pacte. Això pot incloure, per exemple, demandes per exigir una indemnització per danys i perjudicis o per obligar les altres parts a complir amb els termes acordats.

Què ha d’incloure el pacte de socis?

Existeixen moltes clàusules que es poden incloure en un pacte de socis. No obstant això, és fonamental tenir en compte els següents punts bàsics:

  • Resolució de conflictes: Inclou clàusules per resoldre conflictes o situacions de bloqueig en la presa de decisions, especialment en els òrgans societaris més rellevants com la junta d'accionistes o socis i el consell d'administració.
  • Entrada i sortida de socis: La incorporació de nous socis, especialment inversors, ha de ser regulada per unes condicions que facin sentir còmodes a tots els socis. També és important establir prèviament les condicions per a la sortida d'un soci, com el dret d'adquisició preferent, els drets d'arrossegament (drag along) i d'acompanyament (tag along).
  • Funcions i dedicació de cada soci: Deixar per escrit el temps de dedicació personal al projecte, així com les funcions i tasques a les quals cada soci es compromet, pot evitar malentesos. També és important establir les retribucions que percebran els socis per cada una de les seves funcions.
  • Clàusula de no competència: Els socis es poden comprometre a no treballar ni ser socis d'una altra empresa que realitzi una activitat econòmica semblant.

En resum, un pacte de socis ha de garantir el bon funcionament del negoci, resolent els conflictes que inevitablement poden sorgir.