Què és la plataforma eSIR per al trasllat de residus?

Gestió de residus
ESCRIT PER Gal·la Requena i Mateu
25 Març, 2024 — 4 min
Què és la plataforma eSIR per al trasllat de residus?

La gestió eficient dels residus és fonamental per a promoure un medi ambient sostenible i saludable. En aquest context, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha implementat la plataforma electrònica eSIR (Sistema d'Informació de Residus) com una eina integral per a facilitar el trasllat de residus de manera electrònica. En aquest article, explorarem en profunditat què és eSIR i com funciona.

Què és eSIR?


La plataforma electrònica eSIR ha estat desenvolupada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic amb el propòsit de permetre l'intercanvi electrònic de documents relacionats amb el trasllat de residus. Aquests documents inclouen les Notificacions Prèvies de trasllat i els documents d'Identificació de residus. A més, eSIR també permet que els gestors de residus de destí acceptin o rebutgin els residus. Des de setembre de 2020, l'ús d'aquesta plataforma s'ha tornat obligatori per a totes les operacions de trasllat de residus.


La plataforma eSIR utilitza el llenguatge E3L (versió 3.3) per a facilitar l'intercanvi d'informació. A més, ofereix la possibilitat d'integrar-se amb uns altres softwares especialitzats en gestió de residus, com Eco Gestor RESIDUS, per a agilitzar encara més els processos i millorar l'eficiència en la gestió de la documentació.

Quins trasllats queden subjectes a la utilització del eSIR?


Una de les qüestions essencials és determinar quins trasllats queden subjectes a la utilització del eSIR. En aquest sentit, és important destacar que, per als trasllats entre diferents comunitats autònomes a Espanya, es requerirà obligatòriament el registre a través del eSIR. Aquesta mesura busca promoure una gestió unificada i transparent dels residus, facilitant la comunicació entre les diferents regions i optimitzant els controls pertinents.


No obstant això, és crucial reconèixer que existeixen excepcions a aquesta normativa, especialment pel que fa als trasllats de residus dins d'una mateixa comunitat autònoma. En algunes regions, com és el cas de Catalunya, es mantenen procediments i plataformes pròpies per al registre d'aquests trasllats interns. Per exemple, a Catalunya, el sistema de registre de tots els trasllats interiors continua sent el SDR (Sistema de Declaració de Residus).

Components de eSIR


La plataforma eSIR del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es compon de tres seccions principals:


1. Registre de Producció i Gestió: Aquest registre conté informació detallada sobre tots els productors, gestors, transportistes, agents i negociants inscrits en el sistema.


2. Repositori de trasllats: Aquí s'emmagatzemen totes les notificacions de trasllat i documents d'identificació associats amb els trasllats de residus que requereixen aquesta documentació.


3. Repositori de memòries anuals dels gestors: Aquest repositori recopila les memòries anuals presentades pels gestors de residus.

Accés a eSIR


L'accés a la plataformaeSIRes realitza a través d'un enllaç específic proporcionat pel Ministeri. Cada usuari ha de donar-se d'alta per a poder accedir a la plataforma. El Ministeri ha establert un procediment detallat que ha de seguir-se per a obtenir accés aeSIR, el qual es pot trobar en la documentació oficial.

Casos d'ús obligatori de eSIR


L'ús de la plataforma eSIR és obligatori en determinats casos, segons l'estipulat en la legislació vigent. En particular, els trasllats de residus subjectes a Notificació Prèvia han de gestionar-se a través de eSIR. Aquests trasllats inclouen:


• Els residus perillosos destinats a eliminació.


• Els residus domèstics barrejats identificats amb el codi LER20 03 01 i els que reglamentàriament es determinin, destinats a valorització.

Llenguatge E3L utilitzat per eSIR


La plataforma eSIR empra el llenguatge E3L (Environmental Electronic Exchange Language), un estàndard XML adoptat per a l'intercanvi electrònic d'informació mediambiental entre les Administracions Públiques i les empreses. Aquest llenguatge facilita l'intercanvi de documents relacionats amb el trasllat de residus de manera eficient i segura.

Operador de trasllat


En el procés de trasllat de residus, l'operador de trasllat exerceix un paper fonamental. Segons el definit pel Reial decret 553/2020, l'operador de trasllat és la persona física o jurídica responsable d'iniciar el trasllat de residus i notificar-lo adequadament. Aquesta figura està obligada a emplenar i remetre la documentació requerida a través de la plataforma eSIR.

Programari connectat a eSIR


Per a facilitar la gestió de residus a través de eSIR, existeixen softwares especialitzats com Eco Gestor RESIDUS. Aquest programari, adaptat al llenguatge E3L, permet als usuaris controlar els fluxos de documents de trasllat de residus de manera eficient. A més, el servei Eco Gestor RESIDUS inclou suport tècnic proporcionat per consultors ambientals especialitzats, la qual cosa garanteix una implementació reeixida de projectes de digitalització en l'àmbit de la gestió de residus.


En resum, la plataforma eSIR juga un paper crucial en la gestió eficient i segura dels trasllats de residus, oferint una solució integral recolzada per tecnologia avançada i compliment normatiu rigorós.

Com et podem ajudar des de Grup Carles?

Des de Grup Carles assessorem per realitzar qualsevol gestió o tràmit relacionat amb els residus, tant per productors com per gestors de residus. Fem les declaracions anuals de residus i envasos, estudis de minimització de residus especials, plans de prevenció de residus d’envasos. També s’ofereixen formacions personalitzades tant per usuaris d’aquestes plataformes (tràmits), com per formar treballadors per dur a terme la correcta gestió dels residus.

 

Notícies relacionades

Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Òscar Milla i Castillo
Òscar Milla i Castillo
Consultor en Sostenibilitat
Sostenibilitat
23 Gen, 2024 — 3 min
Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Nous objectius per a la prevenció i la reutilització dels envasos

Gal·la Requena i Mateu
Gal·la Requena i Mateu
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
12 Març, 2024 — 2 min
Nous objectius per a la prevenció i la reutilització dels envasos