Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Sostenibilitat
ESCRIT PER Òscar Milla i Castillo
23 Gen, 2024 — 3 min
Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Amb l’entrada d’un nou any i del nou trimestre s’inicia el termini de presentació de les declaracions ambientals periòdiques.

Les declaracions anuals periòdiques es poden resumir agrupar en tres blocs: Residus, Envasos i Emissions.

Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

En funció de l’activitat de l’empresa i de la tipologia de residus generats i/o gestionats, varia el tipus de declaració que s’ha de presentar. A continuació es detallen les declaracions periòdiques i el seu àmbit d’aplicació.

 • Memòria anual de residus:
  • Definició: resum cronològic de la gestió dels residus generats per l’empresa.
  • Aplicació: a tots els productors de residus industrials.
  • Exempció: en cas de realitzar tota la gestió de residus mitjançant la plataforma SDR, no serà necessari presentar la memòria. La presentació de la declaració anual de residus (DARI) també és motiu d’exempció.
  • Presentació: a través de la plataforma SDR.
  • Data límit: 1 de març.

 

 • Declaració anual de residus (DARI):
  • Definició: document que recull les dades dels residus produïts per cada centre productor de residus durant el termini d’un any natural.
  • Aplicació: a tots els productors de residus industrials que la seva activitat quedi recollida dins del CAEE 2009 com: B. Indústries extractives, C. Indústries manufactureres, D. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament.
  • Presentació: a través de la plataforma SDR.
  • Data límit: 1 de març.

 

 • Memòria anual de transportistes:
  • Definició: document que recull les dades dels moviments de residus en els quals declarant ha participat durant un any natural, tant dins com fora de Catalunya.
  • Aplicació: a tots els transportistes de residus perillosos.
  • Presentació: a través de la plataforma SDR.
  • Data límit: 1 de març.

 

 • Memòria anual d’agents/negociants:
  • Definició: document que recull les dades dels moviments de residus en els quals declarant ha participat durant un any natural, tant dins com fora de Catalunya.
  • Aplicació: a tots els agents/negociants de residus perillosos.
  • Presentació: a través de la plataforma SDR.
  • Data límit: 1 de març.

 

 • Declaració anual de gestors de residus (DARIG):
  • Definició: document que recull les dades dels residus produïts i dels residus gestionats per cada centre gestors de residus durant el termini d’un any natural.
  • Aplicació: a tots els gestors de residus industrials.
  • Presentació: a través de la plataforma SDR.
  • Data límit: 1 de març. 

 

 • Annex RAEE:
  • Definició: document que recull la gestió específica dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
  • Aplicació: a tots els gestors de residus industrials que gestionen residus RAEE.
  • Presentació: a través de la plataforma SDR.
  • Data límit: 1 de març.

 

 • Estudi de minimització de residus perillosos (EMRE):
  • Definició: pla de minimització que inclou les pràctiques que s’adoptaran per reduir la quantitat de residus perillosos generats i la seva perillositat.
  • Aplicació: a tots els productors de residus perillosos que generin més de 10 t/any.
  • Exempció: productors de residus perillosos que generin menys de 10 t/any i empreses amb un sistema de gestió ambiental amb mesures de minimització de residus.
  • Presentació: No és d’obligada presentació, però l’empresa ha de tenir-ho redactat de manera interna i estar disponible per les autoritats competents. Cada 4 anys caldrà informar dels resultats obtinguts de l’anàlisi a través de la web de l’Agència de Residus.
  • Data límit: Cada 4 anys.

 

Declaracions anuals de l’àmbit dels Envasos.

En funció de la quantitat d’envasos posats al mercat, les empreses hauran de presentar una memòria simplificada o ordinària.

 • Declaració anual d’envasos simplificada
  • Definició: document que recull la quantitat i tipologia d’envasos posats al mercat nacional.
  • Aplicació: a totes les empreses que introdueixin envasos al mercat nacional en quantitats inferiors a 15 t/any.
  • Presentació: a través de la web del MITERD.
  • Data límit: 1 de març.

 

 • Declaració anual d’envasos ordinària
  • Definició: document que recull la quantitat i tipologia d’envasos posats al mercat nacional.
  • Aplicació: a totes les empreses que introdueixin envasos al mercat nacional en quantitats superiors a 15 t/any.
  • Presentació: a través de la web del MITERD.
  • Data límit: 1 de març.

 

Declaracions anuals de l’àmbit de les Emissions.

 • Pla de gestió de dissolvents (PGD)
  • Definició: document en el qual es realitza un balanç de massa en el qual es tenen en compte totes les entrades i sortides de dissolvent durant un any determinat.
  • Aplicació: a totes les activitats que es troben classificades dins del RD 117/2003.
  • Presentació: a través de la web de gencat.
  • Data límit: 31 de març.

 

 • Registre d’Emissions i Transferència de contaminants (PRTR)
  • Definició: comunicació que recull les dades d’emissions a l’aire, aigua i la transferència de residus de les activitats amb potencial d’incidència sobre el medi ambient. Les dades corresponen a un període d’un any natural.
  • Aplicació: empreses que disposin d’una Autorització Ambiental Integral vigent.
  • Presentació: a través de la web de gencat.
  • Data límit: 31 de març.

Notícies relacionades

El nou impost sobre els plàstics no reutilitzables podrà encarir, a partir del gener, molts productes

Gerard Blanch i Llorens
Gerard Blanch i Llorens
Assessor comptable i financer
Gestió sostenible
01 Des, 2022 — 2 min
El nou impost sobre els plàstics no reutilitzables podrà encarir, a partir del gener, molts productes