Modificacions en les condicions contractuals

Assessorament juridicolaboral
ESCRIT PER Lluís Palomas i Nogués
25 Juny, 2024 — 1 min
Modificacions en les condicions contractuals

Quan se signa un contracte de treball, acceptem les condicions que s’indiquen en ell. No obstant això, l’empresa podria acordar canvis en les condicions del treballador quan pugui acreditar que hi ha aprovats motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció.

Quines modificacions tenen aquesta consideració?

L’Estatut de Treballadors determina que tindran la consideració de modificacions substancials les condicions de feina que afectin els següents paràmetres:

  • La jornada de feina.
  • L’horari.
  • El règim de feina en torns.
  • El sistema de remuneració i vàlua salarial.
  • El sistema de feina i rendiment.
  • El canvi de funcions quan s’excedeixin els límits per la mobilitat funcional que preveu l’article 39 de l’Estatut de Treballadors.

Les modificacions substancials poden ser de caràcter individual o col·lectiu. Es considera de caràcter individual la modificació que en un període de noranta dies afecti un nombre de treballadors inferiors a:

  • Deu treballadors. A empreses que tinguin menys de cent treballadors.
  • El 10% del nombre de treballadors de l’empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors.
  • Trenta treballadors, en el cas de les empreses que tinguin més de tres-cents treballadors.

La decisió de la modificació haurà de ser notificada per l’empresari al treballador afectat i als seus representants legals amb una antelació mínima de quinze dies a la data de la seva efectivitat.

Si el treballador no està d’acord amb els motius exposats per l’empresa o bé entén que aquestes modificacions guarden proporció amb els fets causants, pot recórrer contra la decisió empresarial, davant del Jutjat del Social, indicant la seva disconformitat amb les mesures comunicades en el termini marcat. Des de Grup Carles, el nostre equip d’advocats laboralistes pot acompanyar-te en tot el procés si necessites recórrer aquesta mesura.

Si el treballador no recorre davant el Jutjat del Social, o no el Jutjat determina que la modificació contractual està justificada, el treballador té dues opcions:

Acceptar la decisió empresarial, o extingir la seva relació laboral amb l’empresa. En aquest segon cas, abans que es compleixi el termini d’efectivitat de la decisió, pot considerar que resulta perjudicat per les modificacions. El treballador haurà de percebre una indemnització de vint dies de salari per any de servei, prorratejant per mesos els períodes inferiors a un any i amb un màxim de nou mensualitats, i es considera en situació legal de desocupació laboral, amb dret a percebre la prestació en igualtat de condicions d’un acomiadament.

Novament, si et trobes amb aquesta situació i necessites que t’assessorem, contacta amb nosaltres!