Els avantatges fiscals del lísing immobiliari en l'impost sobre societats

Fiscalitat
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
01 Jul, 2024 — 2 min
Els avantatges fiscals del lísing immobiliari en l'impost sobre societats

Quan es tracta d'adquirir una nau industrial, una oficina o un local comercial, la majoria de les empreses opten per sol·licitar un préstec hipotecari. No obstant això, el lísing immobiliari està guanyant popularitat com una alternativa de finançament que pot ser molt avantatjosa per a empreses i autònoms.

El lísing immobiliari és una modalitat de finançament a mitjà o llarg termini que facilita l'adquisició d'immobles per mitjà d'un contracte d'arrendament financer. En aquest contracte, l'arrendador cedeix l'ús del bé immobiliari a l'arrendatari a canvi del pagament de quotes periòdiques que inclouen interessos. Al final del termini del contracte, després d'haver pagat totes les quotes, l'arrendatari té l'opció de comprar l'immoble.

 Avantatges del lísing immobiliari

En l'impost sobre societats, les quotes pagades en concepte de lísing immobiliari són deduïbles. La part corresponent als interessos es pot deduir completament sense restriccions. A més, la part destinada a la recuperació del cost del lísing és deduïble fins al doble del coeficient d'amortització màxim permès per a l'actiu, i fins al triple en el cas d'empreses de reduïda dimensió. Això permet a les empreses reduir significativament la seva càrrega fiscal anual.

 Importància de la durada del contracte

Per poder beneficiar-se de les deduccions fiscals, el contracte de lísing immobiliari ha de tenir una durada mínima de deu anys, a diferència dels lísings d'altres actius que només necessiten dos anys. Si una empresa cancel·la el contracte abans d'aquests deu anys, perd els avantatges fiscals obtinguts i ha de retornar aquestes sumes amb interessos de demora l'any de la cancel·lació.

 Repercussions en cas de cancel·lació anticipada

Si la cancel·lació es produeix després dels deu anys inicials, l'empresa pot mantenir els avantatges fiscals. Si la cancel·lació es produeix dins dels deu primers anys, es considera un incompliment del requisit de durada mínima, i l'empresa ha de retornar els avantatges fiscals aplicats fins a aquell moment juntament amb els interessos de demora.

 Consideracions sobre el valor del sòl

En el lísing immobiliari, cal diferenciar entre el valor del sòl i el de la construcció. El valor del sòl no és deduïble perquè no és un actiu amortitzable. És important que el contracte especifiqui clarament aquesta separació per poder fer les deduccions correctes en la declaració de l'impost. Les quotes corresponents a la construcció sí que són deduïbles dins dels límits establerts.

Consideracions durant períodes de carència

En alguns contractes de lísing, es poden establir períodes de carència en els quals només es paguen interessos, sense amortitzar el principal. Durant aquests períodes, no es pot deduir la recuperació del cost, fet que afecta la deduïbilitat dels pagaments en aquests anys i és important per a la planificació fiscal de l'empresa.

El lísing immobiliari ofereix avantatges fiscals significatius que poden optimitzar la càrrega tributària en l'impost sobre societats. És crucial entendre i planificar correctament els termes del contracte i les seves implicacions fiscals per maximitzar aquests beneficis, i des de Grup Carles podem assessorar-te de la millor manera. Contacta amb el nostre equip fiscal!