La declaració de l’any de la, gairebé, plena normalitat

Renda
ESCRIT PER Jaume Carles i Freixas
02 Abr, 2023 — 9 min
La declaració de l’any de la, gairebé, plena normalitat

Tornem a entrar com cada any en la campanya per a la declaració de la renda. El passat 11 d’abril ha arrencat aquesta campanya per retre comptes amb hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni de l’exercici 2022. No hi ha novetats en el termini per presentar les declaracions, que conclourà el 30 de juny (si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària, l’últim dia serà el 27 de juny).

Les declaracions dels dos anys anteriors van estar marcades per la pandèmia. A la renda d’enguany, encara cuejaran les problemàtiques derivades de la Covid-19, com és ara les conseqüències derivades dels cobraments dels ERTO, de l’Ingrés Mínim Vital o de les diverses ajudes que han estat percebent els autònoms o les famílies vulnerables.

Els mínims personals i familiars segueixen congelats des de fa anys, de manera que la incidència de la inflació que afecta totes les butxaques continuarà suposant una pujada encoberta d’aquest tribut de manera generalitzada.

En el pla negatiu, hem d’apuntar la nova reducció de 2.000 euros a 1.500 euros en les aportacions màximes per a plans de pensions a títol individual. Per bé que aquesta mesura s’ha compensat amb les deduccions de les contribucions empresarials als sistemes de previsió social, que ha de permetre una aportació addicional de 8.500 euros, l’aplicació efectiva per a l’exercici 2022 encara haurà estat molt minsa.

Com a novetats, podríem dir-ne positives, confiem que aquest any ja tindran més incidència les noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, que va introduir el Reial Decret Llei 19/2021 i que s’ha prorrogat un any més en totes les seves modalitats, en virtut del Reial Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre. Caldrà justificar amb els certificats tècnics competents les reduccions de demanda exigides en cadascuna de les modalitats.

Destaquem, també com a positiva, l’ampliació de la deducció per maternitat a totes aquelles mares que estaven en situació legal d’atur a partir de l’1 de gener de 2020 i fins a 31 de desembre de 2022, considerant-se que segueixen realitzant una activitat per compte propi o aliè, per la qual estan d’alta a la Seguretat Social. La regularització de les deduccions del 2020 i 2021 també es podrà fer en la pròpia declaració de l’any 2022.

Altres modificacions que també podem qualificar de positives, tenen un recorregut més puntual i en molts casos tenen el seu origen en la jurisprudència recent. Un cas que afecta bastants contribuents és el de la recent sentència del Tribunal Suprem de 28 de febrer de 2023 en relació als antics afiliats a la Mutualitat Laboral de la Banca, que van cotitzar en aquesta entitat entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978, data a partir de la qual la mutualitat esmentada es va integrar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Doncs bé, les jubilacions que estan percebent tenen una exempció parcial de l’IRPF que fins ara Hisenda no acceptava (aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei de l’IRPF). Depenent del temps treballat i cotitzat durant aquell període, pot representar que tinguin un 25% de la pensió no subjecte a l’IRPF. Això, pel que fa a la seva aplicació a l’exercici 2022, però també poden rectificar les autoliquidacions dels 4 exercicis no prescrits fins al moment (2018-2019-2020 i 2021). Evidentment, requerirà documentar bé les sol·licituds. 

Destaquem finalment una modificació també positiva, en aquest cas per als pagesos i ramaders que tributen pel règim de mòduls, als quals es compensa parcialment la pujada de costos que han sofert, mitjançant noves reduccions del rendiment net que es deduiran en funció dels costos que justifiquin amb les factures d’adquisició de gasoil agrícola i de fertilitzants. També s’aplica una reducció general del 15% a totes les activitats agràries a mòduls.  A l’hora de redactar aquestes línies encara no s’ha publicat al BOE la disposició que acostuma a sortir per fixar reduccions del rendiment net dels mòduls agraris, segons la comarca on es desenvolupen les explotacions, per tenir en compte circumstàncies adverses com la sequera i d’altres. 

Donada la limitada extensió del present article, no podem entrar en tota la casuística dels diversos tipus de rendiments i guanys patrimonials. Tant aquests aspectes, com d’altres derivats de la jurisprudència i doctrina administrativa que ha anat sortint a la llum, fan aconsellable la intervenció d’una gestió professional continuada que permeti donar el màxim de seguretat a la nostra declaració.