ISO 14001: Què és i quins són els requisits necessaris?

Sostenibilitat
ESCRIT PER Òscar Milla i Castillo
17 Juny, 2024 — 3 min
ISO 14001: Què és i quins són els requisits necessaris?

Què és la norma ISO 14001?

La norma ISO 14001 és un estàndard internacionalment reconegut que estableix els requisits per a la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) eficaç. Aquesta certificació ajuda les organitzacions a millorar el seu rendiment ambiental mitjançant l'ús eficient dels recursos i la reducció dels impactes ambiental associats a l’activitat, proporcionant avantatges tant per al medi ambient com per a l'empresa.

Què és un Sistema de Gestió Ambiental?

Un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) és un conjunt de processos i pràctiques que permeten a una organització reduir el seu impacte ambiental i augmentar la seva eficiència operativa. Els SGA proporcionen directrius generals per a les organitzacions i eines pràctiques per ajudar-les a assolir els seus objectius ambientals. Aquests sistemes es basen en la idea de millora contínua, on l'acompliment ambiental i les polítiques de sostenibilitat corporativa es revisen i actualitzen regularment.

Beneficis d'un Sistema de Gestió Ambiental (SGA)

 1. Millora del rendiment ambiental: Permet a les empreses identificar, analitzar i avaluar el seu comportament ambiental, i implementar accions que permetin corregir les desviacions i els comportaments poc compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat.
 2. Compliment legal: Assegura que l'empresa compleix amb la legislació ambiental vigent, evitant possibles sancions i millorant la seva relació amb les administracions.
 3. Reducció de costos: Una gestió eficient dels recursos i una reducció dels impactes ambientals poden traduir-se en estalvis significatius per a l'empresa.
 4. Avantatge competitiu: Demostrar un compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat pot millorar la imatge de l'empresa i augmentar la seva competitivitat al mercat.
 5. Participació dels empleats: Fomenta una major consciència i participació dels empleats en les pràctiques ambientals, creant una cultura corporativa més responsable.

Requisits per a obtenir la certificació ISO 14001

Per aconseguir la certificació ISO 14001, una empresa ha de demostrar que el seu Sistema de Gestió Ambiental compleix amb els requisits establerts per la norma. A continuació es detallen alguns dels requisits principals:

 1. Compromís de la direcció: La direcció ha de demostrar el seu compromís amb el SGA, mitjançant implicació en el procés, proporcionant els recursos necessaris i assegurant-se que les polítiques ambientals es comuniquen i entenen a tots els nivells de l'organització.
 2. Planificació: Identificació dels aspectes ambientals claus de les activitats, serveis i productes de l’empresa i establir objectius clars i mesurables.
 3. Implementació i operació: Desenvolupament dels processos i procediments alineats amb les polítiques ambientals, enfocat a assolir els objectius establerts. Això inclou la formació dels empleats i la comunicació interna i externa sobre les pràctiques ambientals.
 4. Avaluació del rendiment: Avaluació i seguiment dels processos i procediments implantats, identificant possibles desviacions dels objectius i detectant potencials punts de millora. Això implica la realització d'auditories internes i la revisió dels resultats per part de la direcció.
 5. Millora contínua: Basant-se en els resultats de l'avaluació del rendiment, l'empresa ha d'implementar accions correctives i preventives per millorar contínuament el seu SGA i el seu rendiment ambiental.

Documentació necessària per obtenir la certificació ISO 14001

Tot i que els plans per operar de manera responsable amb el medi ambient encara no estiguin completament implementats, és essencial que la documentació detalli els plans futurs per adoptar aquestes pràctiques. Aquesta documentació ha d'incloure:

 • Política ambiental de l'empresa.
 • Objectius i metes ambientals.
 • Procediments per identificar i avaluar els aspectes ambientals.
 • Registres de compliment dels procediments implantats.
 • Informes d'auditories internes i revisions per la direcció.

En resum, la certificació ISO 14001 proporciona una estructura sistemàtica per a la gestió ambiental que pot ajudar les empreses a complir amb les seves responsabilitats ambientals de manera més eficient. Implementar un SGA no només millora el rendiment ambiental de l'empresa, sinó que també aporta beneficis econòmics i una millor acollida davant d’administracions i potencials clents.

Com et podem ajudar des de Grup Carles?

A Grup Carles estem compromesos a ajudar les empreses a implementar i mantenir un Sistema de Gestió Ambiental eficaç segons la norma ISO 14001.

Poseu-vos en contacte amb els nostres experts en sostenibilitat per descobrir com podem ajudar la vostra empresa a obtenir la certificació ISO 14001 i avançar cap a un futur més sostenible.

Notícies relacionades

La sostenibilitat com a pilar fonamental per a l'èxit empresarial

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Oct, 2023 — 4 min
La sostenibilitat com a pilar fonamental per a l'èxit empresarial

Sostenibilitat corporativa: forjant un futur sòlid per a les empreses i la societat

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
07 Abr, 2024 — 3 min
Sostenibilitat corporativa: forjant un futur sòlid per a les empreses i la societat