Incentius fiscals per als empresaris individuals

Empresa
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
06 Març, 2024 — 2 min
Incentius fiscals per als empresaris individuals

Si vostè és un empresari en estimació directa de l'IRPF i factura menys de deu milions d'euros anuals, en confeccionar l'IRPF de 2023 podrà aplicar els incentius previstos en l'Impost sobre Societats (IS) per a les empreses de reduïda dimensió.

Llibertat d'amortització. La llibertat d’amortització permet amortitzar fiscalment més import del que es podria aplicar segons els coeficients màxims de les taules d’amortització. Per gaudir d’aquest incentiu cal que hi hagi increment de plantilla. Per exemple, si l'any passat va adquirir algun actiu nou, podrà aplicar la llibertat d'amortització fins a 120.000 euros per cada treballador amb el qual augmenti la seva plantilla mitjana entre el 2023 i el 2024 (pel que fa a la plantilla que tenia el 2022).

Amortització accelerada. Així mateix, també podrà amortitzar els seus actius nous segons el percentatge que resulti de multiplicar per 2 el coeficient màxim de taules. Si vostè tributa en estimació directa simplificada (perquè la seva xifra de negocis no supera els 600.000 euros), els coeficients màxims sobre els quals haurà de calcular l'amortització accelerada són els previstos en la taula d'amortització simplificada aplicable en aquest règim, i no els de la taula aplicable a l'IS.

Deteriorament. D'altra banda, encara que el 2023 no hagi patit cap impagament, podrà deduir-se com a deteriorament un 1% del seu saldo de clients a 31 de desembre (igual que les SA i SL que són pimes). Si el 2022 ja va computar aquest deteriorament, en l'IRPF del 2023 podrà computar un 1% de la variació d'aquest saldo (serà una despesa si el saldo ha augmentat, i un ingrés si ha disminuït).

No obstant això, existeixen diferències entre alguns incentius per a pimes que es poden  aplicar en funció de si vostè és un empresari individual o una SA o SL.

  • Si ha adquirit algun actiu nou el 2023, podrà aplicar una deducció en la quota del seu IRPF de fins al 5% d'aquesta inversió. Aquesta deducció no és aplicable a les SA i SL.
  • Reserva d'anivellament. Aplicant la reserva d’anivellament, es pot reduir la base imposable de l’impost fins a un 10%. Aquest incentiu només és aplicable a les SA o SL de reduïda dimensió. Com a empresari individual, no podrà aplicar la reserva d'anivellament.

Notícies relacionades

Obligacions fiscals febrer – març 2024

Jaume Carles i Freixas
Jaume Carles i Freixas
Soci i Assessor fiscal
Fiscalitat
09 Febr, 2024 — 3 min
Obligacions fiscals febrer – març 2024