Garantir estabilitat laboral: Els drets adquirits en detall

Drets laborals
ESCRIT PER Meritxell Cruces i Mabras
17 Maig, 2024 — 3 min
Garantir estabilitat laboral: Els drets adquirits en detall

En el complex món laboral, els drets adquirits representen un element fonamental per a la protecció i l'estabilitat dels treballadors. Aquest concepte, conegut també com a condicions més beneficioses, estableix salvaguardes per assegurar que les condicions laborals, un cop establertes, no puguin ser modificades unilateralment perjudicant els treballadors.

Els drets adquirits es refereixen a aquelles condicions laborals que són més favorables per als treballadors que les establertes pel conveni col·lectiu, l'Estatut dels Treballadors, disposicions legals o contracte laboral. La seva importància està recollida en l'article 3.1.c de l'Estatut dels Treballadors, permetent que siguin establerts tant unilateralment per l'empresari com acordats entre les parts.

Què signifiquen els drets adquirits?

Els drets adquirits es presenten com avantatges o condicions que els treballadors han obtingut durant la seva relació laboral, ja sigui per concessió explícita de l'empresari o per pràctica continuada. Aquests poden incloure exemples com un salari superior al conveni, més dies de vacances o jornades reduïdes.

Consolidació dels drets adquirits

La consolidació d'un benefici com a dret adquirit es basa en diversos factors, incloent-hi la seva repetició temporal, la clara voluntat de l'empresari de concedir-lo i la millora respecte a les condicions estàndard. Tot i que no hi ha un termini fix per a la consolidació, la jurisprudència ha destacat la importància de la continuïtat i millora en els termes laborals de l'empleat.

Reconeixement legal dels drets adquirits

L'Estatut dels Treballadors estableix els drets adquirits com a mecanisme de protecció del treballador, assegurant que les condicions laborals no puguin ser alterades en detriment dels ja concedits, llevat que hi hagi un acord clar entre les parts o circumstàncies excepcionals justificades. La jurisprudència ha subratllat que la simple persistència o repetició en el temps no és suficient, cal que aquesta actuació persistent determini la voluntat de l'empresari de concedir el dret de manera indefinida.

Protecció dels drets adquirits: accions per als treballadors i l'empresa

Els treballadors poden emprendre diverses accions per protegir els seus drets adquirits, com la negociació directa, la inspecció de treball o iniciar accions judicials. De la mateixa manera, les empreses poden revocar-los mitjançant modificacions substancials de les condicions laborals, acords mutus o compensacions i absorcions.

Resposta del treballador davant la pèrdua d'un dret adquirit

Si un treballador perd un dret adquirit a causa d'una modificació substancial de les condicions de treball, té l'opció d'impugnar la modificació en seu judicial sense necessitat de conciliació prèvia, permetent una resposta immediata davant aquesta situació.

Llista de control per a la gestió de drets adquirits

  • Verificar l'existència de beneficis reiterats i el seu reconeixement com a drets adquirits.
  • Avaluar la legalitat de les condicions laborals actuals enfront dels estàndards del contracte i el conveni.
  • Consultar amb representants legals abans de procedir a la modificació de qualsevol dret adquirit.
  • Notificar adequadament a totes les parts involucrades sobre canvis proposats o necessaris segons la situació econòmica i legal de l'empresa.
  • Assegurar-se que totes les modificacions es facin de conformitat amb els requisits legals i amb el respecte degut als drets dels treballadors.

Els drets adquirits són un element fonamental en les relacions laborals, proporcionant estabilitat i protecció als treballadors. La seva gestió prudent i respectuosa per part de les empreses és clau per mantenir un entorn laboral just i sostenible.

Notícies relacionades

Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo

Raquel Pujabet i Solanich
Raquel Pujabet i Solanich
Advocada laboralista
Drets laborals
24 Març, 2024 — 2 min
Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo

Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Drets laborals
04 Febr, 2024 — 3 min
Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?