Declaracions informatives de novembre: El Model 232 Operacions vinculades

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
23 Nov, 2023 — 4 min
Declaracions informatives de novembre: El Model 232 Operacions vinculades

Fem referència a l’Ordre HFP 816/2017 de 28 d’agost, publicada al B.O.E. de 30/08/2017. En aquesta disposició es crea el Model 232 per recollir la informació d’operacions vinculades que abans es recollia en la declaració de l’Impost sobre Societats. Aquesta declaració s’ha de presentar el mes de novembre de cada any i contindrà la informació relativa al període impositiu iniciat a partir de l’1 de gener de l’any anterior.

En aquest mateix imprès s’han de declarar les operacions i situacions relacionades amb els països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

Què es defineix com a una persona o entitat vinculada:

 • Entitat i els seus socis o partícips
 • Entitat i els seus consellers o administradors
 • Entitat i els cònjuges i altres graus de parentesc, en línia directa o col·lateral fins a 3r grau de socis i consellers o administradors
 • Diverses entitats que conformen un sol grup
 • Els consellers o administradors d’altres societats del mateix grup
 • Entitats participades per una altra societat en un percentatge mínim del 25% dels fons propis.
 • Entitats les quals comparteixen socis o cònjuges o altres persones fins a 3r grau de parentesc directe o col·lateral dels socis on participin directament o indirectament almenys del 25% del capital social o dels fons propis de la societat.
 • Societats espanyoles i els seus establiments permanents a l’estranger.

Quines operacions cal declarar en el Model 232 d’operacions vinculades:

 • Les realitzades per una sola empresa del mateix grup que superin els 250.000 €
 • Les específiques amb un import conjunt de cada tipus superior als 100.000 €.
  • Operacions de transmissions de negocis
  • Operacions de transmissions de valors d’entitats no cotitzades
  • Operacions sobre béns immobles
  • Operacions sobre actius intangibles
  • Operacions realitzades per contribuents de l’I.R.P.F. inclosos a mòduls, sempre que conjuntament amb el cònjuge, ascendents o descendents disposin d’un percentatge igual o superior al 25% del capital o fons propis de la societat.
 • Les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sense import mínim en xifra de negocis, sempre que el conjunt d’aquestes operacions superi el 50% del total de la xifra de negocis de la societat.

Cal destacar que dins d’aquest concepte s’inclouen els imports corresponents als lloguers d’immobles.

Qui està obligat a presentar:

 • Els contribuents que compleixin com a mínim un dels apartats anteriors
 • Els contribuents que s’apliquin Art 23.LIS (Patent Box: règim especial que permet la reducció del 60% de les quotes de les operacions vinculades en concepte de cessió d’ús de determinats immobilitzats intangibles)
 • Els contribuents que efectuïn operacions o disposin de valors en països o territoris classificats com a paradisos fiscals.

Quan es presenta:

Durant el mes posterior al 10è mes a comptar a partir de la data del tancament anual, és a dir, si una empresa tanca l’exercici el 31 de desembre, ha de presentar el M232 durant el mes de novembre de l’any posterior.

També hem de tenir en compte que queden excloses de la seva presentació:

 • Les operacions realitzades entre les societats que integren un únic grup de consolidació fiscal.
 • AIES/UTES que s’acullin a “L’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger mitjançant establiment permanent” (Art.22 LIS).
 • Les operacions dutes a terme en ofertes públiques de venda o d'adquisició de valors.

Donada la seva complexitat, en cas de dubtes contacteu amb els vostres assessors.