Què passa amb l'IVA quan venem un vehicle en rènting de la societat a un treballador?

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
22 Nov, 2023 — 3 min
Què passa amb l'IVA quan venem un vehicle en rènting de la societat a un treballador?

Quan l’empresa adquireix un vehicle  al final d’un rènting amb la finalitat d’acabar-lo venent a un dels treballadors de la societat, l’IVA de la compra del vehicle per part de la societat serà 100% deduïble, tant per:

  • La part del vehicle corresponent a l’ús professional, on l’IVA és deduïble
  • La part del vehicle corresponent a l’ús privat del vehicle, considerant que és un benefici com a contraprestació dels serveis realitzats pel treballador amb la societat, aquesta part d’ús del vehicle també es considerarà afecte a l’activitat empresarial i en conseqüència l’IVA derivat també serà deduïble.

En tot cas la societat haurà de repercutir l’IVA corresponent al vehicle entregat al seu treballador com a més retribució en espècie.

Adjuntem un exemple:

  • Vehicle amb de Valor adquisició: 40.000 € (IVA inclòs).
  • Ús del vehicle: privat al 70%.
  • Temps del contracte de rènting = 5 anys (o 20% anual).
  • Retribució en espècie mensual = (40.000x70%x20%) / 12 = 466,67 € (IVA inclòs).
  • Base imposable= 385,68 € i quota d’IVA=80,99 €.

L’empresa té l’obligació d’ingressar aquestes quotes d’IVA (80,99 € en el nostre exemple), amb independència que se li exigeixi o no el cobrament als seus treballadors.

Haurem de tenir en compte que les cessions d’ús dels vehicles estaran sotmeses a aquesta operativa durant tota la vida del rènting, inclús si aquest es prorroga i s’amplia la seva duració.

En els casos on l’empresa decideixi entregar la propietat del vehicle al treballador que l’ha estat utilitzant, sigui a preu de mercat o de forma gratuïta, l’empresa haurà de facturar amb IVA pel 100% del valor de mercat del vehicle en el moment de l’entrega, amb independència de l’IVA ja repercutit amb anterioritat en concepte de retribució en espècie.

Conclusions:

  • Imputació mensual: Encara que l’IVA que repercutim cada mes sigui deduïble, si l’empresa no el cobra al treballador, acabarà sent més cost per l’empresa.

  • Entrega final del vehicle al treballador: si en finalitzar el període del rènting l’empresa pacta amb el treballador l’entrega gratuïta del vehicle, igualment l’empresa li podrà exigir el pagament de l’IVA corresponent al preu de mercat del vehicle en aquell moment.

En aquesta entrega final del vehicle, encara que sigui a títol gratuït estarà gravada amb IVA, l’empresa repercutirà i exigirà l’IVA corresponent, sense tenir en compte la part que s’hagi anat repercutint com a retribució en espècie durant tota la vida del rènting.