Tinc dues feines o més, com pot afectar a la meva cotització?

Assessorament juridicolaboral
ESCRIT PER Lluís Palomas i Nogués
08 Jul, 2024 — 1 min
Tinc dues feines o més, com pot afectar a la meva cotització?

Què és la pluriocupació?

Quan una persona està treballant per compte aliena per a dues o més empreses, es diu que està en situació de pluriocupació. També és possible treballar com assalariat i, a la vegada, per compte propi, però en aquest cas parlaríem de pluriactivitat, i no de pluriocupació.

Per tant, s'entén per pluriocupació la situació del treballador per compte d’altri que presti els seus serveis professionals a dos o més empresaris diferents i en activitats que donin lloc a la seva alta obligatòria en un mateix règim de la Seguretat Social.

En aquest supòsit, per determinar el límit màxim a aplicar, es distribuirà el límit màxim establert amb caràcter general entre tots els subjectes de l'obligació de cotitzar en proporció a les retribucions abonades a cadascuna de les empreses en què presti els seus serveis el treballador, sense que, respecte a les contingències comunes, la fracció del topall màxim que s'assigni a cada empresa o subjecte obligat pugui ser superior a la quantia de la retribució abonada al treballador. El límit mínim es prorratejarà també entre totes les empreses i altres subjectes de l'obligació de cotitzar, en proporció a les retribucions percebudes en cadascuna.

En canvi, la pluriactivitat s'entén que és la situació del treballador per compte propi o aliè les activitats del qual donin lloc a la seva alta obligatòria en dos o més règims diferents del sistema de la Seguretat Social.

Quantes hores es poden treballar cada dia?

Seguint l’Estatut dels Treballadors, de mitjana, no es pot treballar més de vuit hores al dia, però aquesta dada no fa referència a cada lloc de feina. És a dir, no hi ha cap límit legal de quantes hores es pot treballar al dia si es fa per diferents empreses, sempre que, no es treballi més de vuit hores per cadascuna d’elles.

Com a excepció, s’ha de tenir en compte que en el cas dels menors d’edat no poden fer una jornada diària superior a les vuit hores, independentment de quants ocupadors tinguin.

Com es cotitza la pluriocupació?

El fet de treballar per més d’un ocupador implica que més d’una persona està pagant per les mateixes cotitzacions d’un treballador.

Es cotitza per cadascun dels salaris que es rep, però hi ha un límit màxim que no es pot superar, i el 2024 està fixat en 4.720,50.-€ cotitzats mensualment.

Tot i que per les feines el treballador guanyi prou per a cotitzar més, en cap cas se superarà aquesta xifra.

Cal destacar que encara que el treballador tingui més d’una feina, no cotitzarà més d’un dia, sinó que es considera com una jornada.

S’ha de comunicar la pluriocupació?

És obligatori pel treballador i per l’empresa comunicar la situació de pluriocupació d’algun dels seus treballadors en cas que la suma de la cotització de les bases d’ambdues nòmines superi la cotització a aplicar al treballador. Tret d’aquest cas, no és necessari que el treballador comuniqui aquesta situació, amb l’excepció de si existeix alguna clàusula en el seu contracte on s’indiqui que s’impedeix al treballador optar per la pluriocupació.

En molts casos, el segon ocupador hauria d’aplicar una retenció d’IRPF a la nòmina menor a la qual s’aplica quan té una segona feina, i pot repercutir en la declaració de la renda del treballador. Si et trobes en situació de pluriocupació, tens dubtes sobre la cotització o les repercussions que pot tenir, contacta amb el nostre equip d’advocats jurídic laborals perquè puguin assessorar-te.