Les societats cooperatives. El cooperativisme és la fórmula d’economia social amb més pes i tradició a Catalunya.

Economia Social i Solidària
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
18 Jul, 2022 — 4 min
Les societats cooperatives. El cooperativisme és la fórmula d’economia social amb més pes i tradició a Catalunya.

En el moment d’iniciar una activitat econòmica, un dels aspectes que ens hem de plantejar és el de la forma jurídica més escaient per a l’activitat que volem portar a terme. Si el nostre és un projecte compartit, volem que les persones que el formen puguin votar i decidir sobre les decisions preses i que es basi en el principi d’una persona un vot, segurament la fórmula que més encaixa amb aquestes característiques és la de cooperativa. El cooperativisme és la fórmula d’economia social amb més pes i tradició a Catalunya. El desembre del 2021 a Catalunya hi havia un total de 4.521 cooperatives, que donen feina a 45.417 persones, amb una facturació conjunta de 4.500 milions d’euros.

Què és una societat cooperativa? Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s'uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. 

Les cooperatives han de tenir un mínim de tres socis, tret de les de consumidors i usuaris i les de segon grau. També han de tenir un capital mínim de 3.000 euros que ha d’estar completament desemborsat en el moment de la constitució. La responsabilitat dels socis queda limitada a les aportacions realitzades, sempre i quan no hi hagi negligència en les funcions encomanades.

L’Assemblea general de socis és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat social. L’òrgan de govern és el Consell Rector i un aspecte important és que l’adopció d’acords és per majoria de persones sòcies, mai en funció del capital aportat.

Si el resultat de l’exercici és positiu, cal destinar almenys el 20% del resultat al Fons de Reserva Obligatori i el 10% al Fons d’educació i promoció de cooperatives. El Fons de Reserva Obligatori està destinant a la consolidació, desenvolupament i garantia de la cooperativa i no es pot repartir entre els socis excepte en alguns supòsits i sempre en un import inferior al 50%. 

Finalment, destacar alguns dels incentius fiscals de què gaudeixen les societats cooperatives i que poden influir a l’hora de decidir escollir aquesta forma jurídica. A l’Impost de Societats tributen al 20% dels seus resultats cooperatius i al 25% dels resultats extracooperatius. Així mateix, es poden deduir de la base imposable el 50% de l’import destinat al Fons de Reserva Obligatori i el 100% del Fons d’Educació i Promoció. Les cooperatives també estan exemptes del 95% de la quota de l’impost d’activitats econòmiques.

La constitució d’una cooperativa és senzilla, però hi ha temes tècnics que requereixen d’expertesa i de coneixements professionals, tant a l’hora de la seva constitució, com de la seva gestió, consolidació i creixement.

Notícies relacionades

L’economia social i solidària a l’Anoia

Lídia Dalmases i Junyent
Lídia Dalmases i Junyent
Controller de processos i transformació digital
Economia Social i Solidària
17 Maig, 2022 — 9 min
L’economia social i solidària a l’Anoia

A Grup Carles acompanyem i assessorem projectes cooperatius i d’economia social i solidària

Lídia Dalmases i Junyent
Lídia Dalmases i Junyent
Controller de processos i transformació digital
Economia Social i Solidària
18 Maig, 2022 — 5 min
A Grup Carles acompanyem i assessorem projectes cooperatius i d’economia social i solidària