La fiscalitat de les criptomonedes

Criptomonedes
ESCRIT PER Pol Martí i Salgado
04 Set, 2023 — 3 min
La fiscalitat de les criptomonedes

En els últims anys, la inversió en criptomonedes ha guanyat popularitat entre els inversors. Monedes tan conegudes ara mateix com el Bitcoin, Ethereum, Xrp o Dogecoin, han passat de ser un aspecte desconegut per la societat a ser a actius on fer petites i grans inversions amb l’objectiu de poder treure’n un rendiment. 

Per operar amb aquestes monedes virtuals, molts inversors aprofiten la notable volatilitat d'aquests actius per vendre'ls a un preu superior al qual els van adquirir. No obstant això, és possible que alguns no siguin conscients que aquestes operacions impliquen la generació de guanys o pèrdues patrimonials per a les persones físiques residents a Espanya, i, per tant, l'obligació de tributar per l’IRPF.

Per aquest motiu, és important tenir en compte les següents tres operacions en l’àmbit fiscal a l’hora de tributar: 

  1. Operar amb Monedes Virtuals

En aquesta operació es busca obtenir un benefici econòmic comprant i venent criptomonedes, aprofitant la gran volatilitat d’aquests actius. Un cop s’ha venut l’actiu, es genera un guany o una pèrdua patrimonial que ve determinat per la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió. Aquestes operacions segueixen el mateix criteri que la compra i venda de títols cotitzats, sempre tenint en compte el criteri FIFO (First In, First Out), és a dir, que la venda sempre considera aquells títols adquirits primer.

És imprescindible operar en plataformes que ens proporcionin la suficient informació sobre el valor de canvi en el moment de la compra i en el moment de la venda per evitar incórrer en riscos fiscals.

  1. Intercanvi de Monedes Virtuals per altres monedes diferents.

Quan s’opera amb aquests actius, és habitual fer el canvi d’una criptomoneda per una altra de diferent. En aquest tipus d’operacions, tot i que realment no generen cap rendiment, es considera que hi ha una alteració del patrimoni, en substituir unes monedes per unes altres. Per quantificar el corresponent guany o pèrdua patrimonial, s’aplica la norma de valoració de la permuta, en què es determina el rendiment entre la diferència entre el valor d’adquisició de la moneda virtual que es lliura i el valor de mercat de la moneda rebuda. 

  1. Mineria o fabricació de criptomonedes

Es tracta indubtablement d'una activitat econòmica i, per tant, també està subjecta a l'IRPF. Els ingressos són les criptomonedes convertides a euros, mentre que les despeses i les inversions són les relacionades amb l'obtenció d'ingressos derivats de l'activitat econòmica."

Atès el nivell de complexitat que poden arribar a presentar aquestes operacions, és aconsellable comptar amb l'ajuda i l'assessorament de professionals en matèria de fiscalitat. Això garantirà que es compleixin les obligacions tributàries de manera correcta i que es gestioni eficaçment la situació fiscal relacionada amb el món de les criptomonedes.