En quins casos és obligatori emetre factures rectificatives de l'IVA?

Fiscalitat
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
08 Des, 2023 — 3 min
En quins casos és obligatori emetre factures rectificatives de l'IVA?

D'acord amb la normativa de l'IVA, s'ha d'emetre una factura rectificativa en els casos en què la factura original no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris en el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. També és obligatòria en els casos en què les quotes repercutides s'hagin determinat incorrectament o s'hagin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable (devolució d'envasos o embalatges, descomptes, resolució d'operacions, alteració en preus o preus provisionals, impagaments).

En alguna ocasió us heu vist obligats a rectificar una factura ja emesa. Això pot suposar un augment o una disminució de l'IVA que s'ha de declarar a Hisenda. Com heu de procedir en aquests casos?

Normalment, la rectificació de factures deriva de l'activitat habitual del negoci, i gairebé sempre suposa una reducció de l'import facturat i de l'IVA corresponent. Per exemple, mercaderies retornades, descomptes o bonificacions atorgades amb posterioritat a la venda (ràpels), devolucions d'envasos o embalatges, etc.

En quins casos és obligatori emetre-les?

  1. Quan la factura no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris en els articles 6 i 7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
  2. Quan s'hagin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable de l'IVA establertes en l'article 80 de la Llei 37/1992 de l'IVA (devolució d'envasos o embalatges, descomptes, resolució d'operacions, alteració en preus o preus provisionals, impagaments).
  3. Quan les quotes repercutides de l'IVA s'hagin determinat incorrectament.

No obstant això, no procedirà la rectificació de les quotes impositives repercutides:

  1. Quan la rectificació no estigui motivada per les causes previstes a l'article 80 de la Llei de l'IVA, impliqui un augment de les quotes repercutides i els destinataris de les operacions no actuïn com a empresaris o professionals de l'impost, excepte en supòsits d'elevació legal dels tipus impositius, en què la rectificació es podrà efectuar en el mes en què tingui lloc l'entrada en vigor dels nous tipus impositius i en el següent.
  2. Quan sigui l'Administració Tributària qui posi de manifest, a través de les corresponents liquidacions, quotes impositives reportades i no repercutides més grans que les declarades per l'empresari i aquest hagi participat en un frau o bé sabia o havia d'haver sabut que efectuava una operació que formava part d'un frau.

No tenen la consideració de factures rectificatives les que s'expedeixin en substitució de factures simplificades expedides amb anterioritat, sempre que compleixin els requisits reglamentaris.

Quan s'han d'emetre?

La rectificació s'efectuarà tan aviat com l'obligat a expedir la factura tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició, sempre que no hagin transcorregut quatre anys a partir del moment en què es va reportar l'impost o, si és el cas, de la data en què s'hagin produït les circumstàncies regulades en l'article 80 de la Llei de l'IVA, que donen lloc a la modificació de la base imposable de l'IVA.

Les factures rectificatives s'hauran de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi emès la factura.

Quins requisits han de reunir les factures de rectificació?

La rectificació es farà mitjançant l'expedició d'una nova factura en la qual es faran constar les dades identificatives de la factura rectificada.

Es podrà efectuar la rectificació de diverses factures en un únic document de rectificació, sempre que s'identifiquin totes les factures rectificades.

Aquesta factura rectificativa haurà de complir els requisits que s'estableixen com a obligatoris amb caràcter general.

Quan el que s'expedeixi sigui una factura rectificativa, la base imponible i la quota es poden consignar indicant directament l'import de la rectificació, sigui el resultat positiu o negatiu, o bé tal com quedin després de la rectificació efectuada, sent obligatori en aquest últim cas d'assenyalar l'import de la rectificació.

En totes les factures rectificatives es farà constar la seva condició de document rectificatiu i la identificació de les factures rectificades.

No obstant això, hi ha dues excepcions a aquests requisits:

  1. Quan la modificació de la base imponible sigui conseqüència de la devolució de mercaderies o d'envasos i embalatges i per l'operació en què es van lliurar s'hagués emès factura o factura simplificada, no serà necessària l'expedició d'una factura o factura simplificada rectificativa, sinó que es podrà practicar la rectificació en la factura que s'expedeixi per una operació posterior que tingui el mateix destinatari, sempre que el tipus impositiu aplicable a totes les operacions sigui el mateix, amb independència que el resultat sigui positiu o negatiu.
  2. Quan la modificació de la base imponible tingui el seu origen en laconcessió de descomptes o bonificacions per volum d'operacions, així com en els altres casos en què s'autoritzin pel Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, no serà necessària l'especificació de les factures rectificades, i n'hi haurà prou amb la simple determinació del període a què es refereixin.

El Departament de Gestió Tributària de l'AEAT podrà autoritzar altres procediments de rectificació de factures, prèvia sol·licitud dels interessats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector.

LLIBRES DE REGISTRE

Llibre de registre de factures expedides.S'estableix l'obligació d'anotar per separat les factures rectificatives, en atenció a la seva especificitat a fi d'evitar duplicitats.

Llibre de registre de factures rebudes.Registrar les factures rectificatives rebudes en una pàgina independent del llibre de registre de factures rebudes.