El mecanisme de la segona oportunitat, un altre futur sense deutes és possible

Legal
ESCRIT PER Maribel González i Castelo
15 Jul, 2020 — 4 min
El mecanisme de la segona oportunitat, un altre futur sense deutes és possible

Sí, els deutes no són per a tota la vida, els deutes es poden cancel·lar i es pot començar de nou. 

La segona oportunitat està en vigor des del 2013 per a persones físiques empresàries, i des del 2015 també per a qualsevol persona no empresària. No és potser, des del punt de vista tècnic, i segons el meu parer, la millor Llei de segona oportunitat possible, però si que és una Llei que permet l’exoneració dels deutes, i això és el que és important, que la Llei sigui útil i que funcioni,  i per això cal utilitzar-la, perquè els milers de persones sobreendeutades, insolvents, aconsegueixin l’exoneració dels seus deutes i puguin tornar a començar com a membres actius de la societat.

En aquest article parlaré únicament de l’Acord Extrajudicial de Pagament (AEP), que és una eina preconcursal per arribar a un acord amb creditors realitzant quitaments i esperes fora de l’àmbit judicial. Poden concórrer tant les persones físiques, com les jurídiques, que siguin insolvents o estiguin en preinsolvència, sempre i quan compleixin una sèrie de requisits que exigeix la Llei.  

Com és desenvolupa el procediment? És molt senzill, el deutor ha d’emplenar un formulari que des del 2015 està publicat al BOE, i s’ha de presentar davant el Notari del domicili del deutor, en el cas de persones físiques, i davant del Registre Mercantil del domicili del deutor o Cambra de Comerç, pel que fa a les persones jurídiques. L’òrgan receptor de la sol·licitud designarà un mediador concursal (que cal diferenciar-lo de la figura de l’administrador concursal), qui realitzarà la llista de creditors, es reunirà amb ells, proposarà juntament amb el deutor una proposta de pagaments, que significa quan i com pagarà el deutor, beneficiant-se dels quitaments i esperes que estableix la llei (per quitaments de fins al 25% i esperes de menys de 3 anys, es requereix que la majoria del 60% dels creditors aprovin l’AEP, i per quitaments superiors al 25% i esperes de fins a 10 anys, es requereix el 75%. No obstant, quan el crèdit porta associada una garantia real, les majories són més reforçades, com el 65% i el 80%, respectivament.)

Iniciat el procediment, el deutor podrà continuar amb la seva activitat laboral i podrà conservar les seves facultats d’administració i disposició. Les execucions judicials no es podran iniciar, ni continuar, mentre s’estigui negociant l’acord fins a un màxim de 2 anys, i la meritació d’interessos quedarà en suspens.

Si la proposta s’aprova, simplement s’eleva a públic i el Notari, Registre Mercantil o Cambra de Comerç, segons correspongui, comunicaran la consecució de l’acord al Jutjat que hagués hagut de tramitar el concurs. Si l’acord no s’aprova, el mediador té l’obligació de sol·licitar el concurs consecutiu i es passarà a la fase judicial. 

Aquest institut preconcursal també es va concebre per oferir solucions als autònoms i pymes o micro empreses, i soc del parer que l’acord extrajudicial pot evitar que moltes empreses acabin en un procediment concursal, sempre i quan, però, ens anticipem als esdeveniments, i és aquí on radica la funció de l’advocat, en assessorar en aquest sentit, quan es preveu que l’endeutament del client és insostenible.