Una reestructuració societària amb visió de futur.

Reestructuració societària
Simplificar una estructura societària i jurídica complexa per assegurar que la reestructuració tingui un impacte fiscal neutre.
Una reestructuració societària amb visió de futur.

Hem estat treballant en un emocionant projecte de reestructuració societària amb l'objectiu d'aprofitar sinergies i economies d'escala, reduir despeses d'estructura, afavorir una gestió més coordinada i potenciar la capacitat financera i patrimonial de les societats. El nostre objectiu principal ha estat adequar l'estructura empresarial a una situació òptima, tant des del punt de vista jurídic com fiscal.

El resultat del projecte ha estat una estructura societària més simplificada, eficient i competitiva, que posa les bases per a un creixement sostenible i una millora en la posició de mercat de les empreses involucrades.

El repte

Hem afrontat diversos reptes en aquest projecte. Un dels més importants ha estat simplificar una estructura societària i jurídica complexa per garantir que el procés de reestructuració fos fiscalment neutre. També hem hagut de gestionar amb cura les implicacions legals i fiscals de les fusions societàries, la creació de societats capçalera (hòldings), les escissions, els bescanvis de valors i les aportacions no dineràries acollides al règim de neutralitat, entre altres qüestions.

La solució

Hem dissenyat una estructura societària més eficient que permeti a les empreses aprofitar les sinergies i economies d'escala, reduir les despeses d'estructura i millorar la gestió centralitzant les decisions i les responsabilitats. Hem utilitzat diferents estratègies com fusions societàries, creació de societats capçalera, escissions, bescanvi de valors i aportacions no dineràries acollides al règim de neutralitat, tot amb l'objectiu de garantir una reestructuració jurídicament i fiscalment òptima.

L'equip del projecte