Millors tècniques disponibles (MTD)

Sostenibilitat
ESCRIT PER Gal·la Requena i Mateu
20 Maig, 2024 — 2 min
Millors tècniques disponibles (MTD)

Què són les MTD?

Les Millors Tècniques Disponibles (MTD) emergeixen com la frontera més avançada de la pràctica industrial, establint un nou paradigma de responsabilitat ambiental. Aquestes tècniques representen un compromís ferm amb la reducció d’emissions i l’impacte sobre el medi ambient, definint els límits òptims de les activitats industrials.

Les MTD redefineixen els estàndard de tots aquests sectors, imposant exigències precises i mesures específiques per a la mitigació de l’impacte ambiental. Això inclou des de la gestió eficient dels recursos fins a la reducció de les emissions a l’atmosfera i a l’aigua, i fins i tot el control del soroll i les olors.

La implantació d’aquestes MTD representa un desafiament per a les empreses, però també una oportunitat per a la innovació i el creixement sostenible.

MTD Sector industrial escorxadors, subproductes animals o coproductes comestibles

El passat 11 de desembre de 2023, es va aprovar una decisió crucial d’execució, inaugurant un nou capítol en la gestió ambiental del sector industrial dels escorxadors, subproductes animals i coproductes comestibles. 

Aquesta decisió impacta directament en els següents àmbits:

 • Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 t/d.
 • Eliminació o aprofitament de canals o desfets d’animals amb una capacitat de tractament superior a 10 t/d.
 • Tractament independent d’aigües residuals no contemplats a la Directiva 91/271/CEE, sempre que la càrrega contaminant principal procedeixi de les activitats mencionades.
 • Altres activitats afectades:
  • Transformació de subproductes animals i coproductes comestibles, com per exemple aprofitament (rendering), fundació de greixos, processat de plomes, producció de farina, etc.
  • La combustió de farines de carn i ossos o greix animal.
  • La combustió de gasos pudents, inclosos els gasos no condensables.
  • La incineració de canals, quan estiguin directament relacionats amb les activitats mencionades.
  • La conservació de cuirs i pells, quan estigui directament relacionat amb les activitats mencionades.
  • La manipulació de vísceres.
  • El compostatge i la digestió anaeròbica, quan estigui directament relacionats amb les activitats mencionades.

Per què és important realitzar l’anàlisi de les MTD un cop aprovades?

L’aprovació de les noves MTD comporta segons l’article 21.3 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (DEI) determina que en el termini de 4 anys a partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD relatives a l’activitat principal d’una instal·lació, l’autoritat competent haurà de garantir que s’hagin revisat, i si fos necessari actualitzat, totes les condicions del permís de la instal·lació i que aquesta compleix les condicions del permís.

D’aquesta manera l’aprovació d’aquestes MTD provoca que les administracions competents d’ofici iniciïn el període de revisions anticipades de les autoritzacions ambientals.

El procés de revisió anticipada consisteix en la revisió completa de l’autorització ambiental de l’empresa, revisant tots els punts existents a més de l’avaluació per part de l’empresa de les noves MTD aprovades. És important aportar la informació més actual possible en el document de la revisió anticipada, ja que la resolució d’aquesta serà la nova autorització ambiental vigent.

Es preveu que l’Administració requereixi durant aquest 2024 a les empreses afectades que informin de l’estat de compliment d’aquestes MTD.

És important preveure les accions necessàries per donar compliment a aquest requisit legal amb prou antelació pel fet que condicionarà l’operativa de l’empresa en el futur i els límits d’emissió que li seran d’aplicació en la nova autorització.

Com et pot ajudar Grup Carles?

A Grup Carles estem compromesos amb la reducció d’emissions i l’impacte sobre el medi ambient, amb l’objectiu de poder ajudar a empreses del sector industrial a definir els límits òptims de les seves activitats. És per això que estem capacitats per donar-vos suport en la revisió de les autoritzacions ambientals per assegurar una correcta implantació de les MTD a la vostra empresa. Contacta amb nosaltres avui mateix i aposta per la innovació i el creixement sostenible de la teva organització.