El divorci notarial, una alternativa a la via judicial

Legal
ESCRIT PER Maribel González i Castelo
12 Set, 2022 — 3 min
El divorci notarial, una alternativa a la via judicial

L’any 2015, amb la reforma introduïda per la Llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària, es va donar llum verda a la possibilitat que els divorcis es puguin realitzar davant Notari. 

Això ha permès que altres operadors jurídics puguin autoritzar divorcis, fet que ha beneficiat tant als jutjats, sempre amb sobrecàrrega de treball, com als particulars, perquè eviten haver de recórrer a una justícia lenta i econòmicament poc rendible.  

Però no totes les persones poden optar per la via notarial, sinó que existeixen una sèrie de requisits que han de concórrer per tal que el divorci notarial es pugui dur a terme. Així doncs, només podran dissoldre el matrimoni davant Notari els cònjuges que portin més de tres mesos casats; el divorci ha de ser de mutu acord i és del tot necessari formular un conveni regulador que haurà de contenir les mesures que regularan els efectes derivats del divorci, com és l’atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar familiar, la contribució a les càrregues del matrimoni, o la possible pensió compensatòria o d’aliments a favor d’un dels cònjuges. Els cònjuges han d’estar assistits per un lletrat,  i no han d’existir fills menors d’edat no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin del matrimoni. Si existeixen  fills del matrimoni  majors d’edat o emancipats, respecte dels quals s’hagi de prendre alguna mesura econòmica, aquests hauran de comparèixer davant Notari per donar el seu consentiment.

L’escriptura s’ha d’atorgar davant el Notari del darrer domicili del matrimoni, o bé del lloc de residència habitual de qualsevol dels cònjuges. Un cop firmada, els cònjuges resten, des d’aquell moment, divorciats o separats legalment, tot i que, a efectes de tercers, caldrà esperar la inscripció de l’escriptura en el Registre Civil.  

Quan el conveni regulador reculli la dissolució del règim econòmic matrimonial,  l’escriptura només estarà exempta del pagament de l’ ITP i AJD, quan la distribució de bens sigui igualitària. La liquidació s’ha de presentar dins dels 30 dies hàbils posteriors al seu atorgament, i també s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat corresponent.

Així doncs, el divorci notarial permet dissoldre el vincle matrimonial sense la necessitat de travessar un procés judicial. A la pràctica, una fórmula més fàcil i ràpida que el judici de divorci, per bé que cal conèixer en quins casos no és d’aplicació.