La importància de la correcta planificació de l'empresa familiar en el moment del relleu generacional

Sucesiones
ESCRITO POR Anna Casquet i Palau
04 Dic, 2023 — 3 min
La importància de la correcta planificació de l'empresa familiar en el moment del relleu generacional

Una anticipada planificació del relleu generacional d’una societat familiar resulta essencial per assolir una optimització tributària i un important estalvi fiscal en el moment d’heretar les participacions d’una empresa familiar o rebre-les mitjançant donació.

L’Impost sobre Successions i Donacions grava la transmissió de les participacions socials en el supòsit de defunció del titular o de donació. Malgrat l’anterior, la normativa vigent preveu una bonificació a favor del cònjuge, descendents, ascendents o col·laterals fins a tercer grau del causant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat. La mencionada bonificació, consisteix en la possibilitat d’aplicar en la base imposable de l’impost una reducció del 95 per cent del valor de les participacions, sempre i quan es compleixin un conjunt de requisits.

En les transmissions per causa de mort les condicions que cal complir són les següents: en primer lloc, la societat ha de tenir activitat econòmica. En segon lloc, la participació del causant en el capital de l’entitat ha de constituir almenys el 5 per cent, de forma individual, o el 20 per cent computat conjuntament amb els familiars i, finalment, que el causant o algun membre de la unitat familiar anteriorment detallada, hagi exercit efectivament funcions de direcció en l’entitat i hagi percebut per aquesta tasca una remuneració que constitueixi més el 50 per cent de la totalitat dels rendiments d’activitats econòmiques i de treball personal. En seu dels hereus o adquirents, el gaudi definitiu de la reducció restarà condicionat al manteniment de les participacions adquirides durant els cinc anys següents a la mort del causant. Les donacions de participacions també es poden beneficiar de la citada reducció del 95 per cent, sempre i quan es compleixin els requisits anteriorment citats i el donant hagi complert seixanta-cinc anys, o es trobi en situació d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa i, en la data de la donació, si exerceix funciona de direcció en l’entitat, deixi d’exercir-les i de percebre les remuneracions corresponents.

Davant una futura successió empresarial, serà important amb l’antelació suficient fer un anàlisis de la societat, de la seva estructura patrimonial i de la composició familiar, ja que el fet de no complir estrictament amb tots els requisits exigits per la normativa, pot suposar la pèrdua de la possibilitat de gaudir dels beneficis fiscals i, en conseqüència, encarir molt la tributació que pot suposar el relleu generacional de l’empresa familiar. Des de Grup Carles, prestem molta importància a aquests aspectes, des d’un punt de vista jurídic i fiscal, per tal de garantir una successió empresarial fiscalment eficient.

Imatge de pch.vector en Freepik